Новини

Приключи проект за социалното включване

image
Приключи проект “Устойчив иновативен модел за обмен на нови практики в областта на социалното включване”. Неговата цел беше е да се изгради мрежа за насърчаване внедряването на социални иновации в България. Наши експерти изследваха иновативните мерки, успешно приложени в Шотландия, избрахме и обсъдихме тези, които могат да се случат и в България. Резултатите са публикувани и тук – в платформата за социални иновации, чиято цел е да стане среда за тяхното генериране и внедряване в социалното дело в България с участието на експерти от Института за социални иновации от Шотландия. Основен елемент на платформата е онлайн портал за комуникация и обмен на идеи. Участниците са неправителствени организации, доставчици на социални услуги, компании от сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), социални предприятия и изследователи.
Извън онлайн портала, участниците се срещнаха по време на двудневна конференция и съпътстващи работилници, на които представихме най-новото и полезно за България в областта на социалните иновации. Шотландците представиха техни успешни проекти, които са имали реална полза за хора с увреждания, аутисти, хора след прекаран инсулт, за които се полагат лични грижи, проект за младежи, които помагат на по-възрастни и други. Ето и някои от темите – „Същността на социалната работа в Шотландия”, „Интеграция на здравните и социални грижи в Шотландия”, „Социална медия и социална иновация”, „Технология и иновации на работното място”, „Въвеждане на знанията в практика”. Включиха се активно около 100 участника от сферата на заетите в социалното дело - НПО, доставчици на социални услуги, общини, образователни институции, фирми от ИКТ, като техни партньори в прилагането на модерните технологии. Освен срещите в реално време те си партнираха неформално посредством блогове, чат форуми и бюлетини. В платформата ще намерите кратки филмчета на чужди практики, обработени и преведени за ползване в България (със субтитри), както и среда за коментари и обсъждания..
Проектът се изпълни от Сдружение „Бизнес Агенция” – водеща организация и Партньори – „Екселиа” ЕООД и Институт за проучвания и иновации в социалните услуги (IRISS) и е на стойност 198 983.98 лв., като 169 136.38 лв. са финансирани от ЕСФ, а националното съфинансиране възлиза на 29 847.60 лв.
Проект BG051PO001-7.0.01-0124-C0001 “Устойчив иновативен модел за обмен на нови практики в областта на социалното включване”
image

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Made on
Tilda