Блог

Бистра Папазова за Cobuilder, дигитализацията в строителството и Зелената сделка

IT индустрията е жив, постоянно еволюиращ организъм. Как се управлява IT компания като Cobuilder в България и какво планирате за 2022 година в регионален и международен мащаб?

Компаниите също са като живи организми, които непрекъснато се развиват и преоткриват себе си. Управлението на ИТ компания като Cobuilder (в България се намира развойния център на компанията, която е с Централа Норвегия) е предизвикателно начинание. Влияние ни оказват очакванията на клиентите, възможностите за привличане и задържане на таланти, както и развитието на технологиите.

От една страна клиентите имат непрекъснато променящи се и увеличаващи се очаквания към нашите продукти. В Европа забелязваме нарастващ интерес към Зелената сделка както и към дигитализацията като цяло в строителната индустрия. Най-новият ни договор е с Чешката агенция по стандартизация за дигитализиране обмена на информация в обществените поръчки за строителство. Ние работим активно с клиентите при разработката на нашите продукти, за да сме сигурни, че те отговарят на нуждите им. През 2022 освен нови версии на всичките ни продукти, планираме пускането на един нов – Cobuilder Link, който позволява дефиниране на нуждите от информация на всеки етап от строителния процес от съответния участник относно конкретна цел. Вече има интерес към него от клиенти от Великобритания, Скандинавските държави и Източна Европа.

От друга страна привличането на таланти, развитието им и предоставянето на условия, в които те да са успешни, е наш постоянен стремеж. В Cobuilder вярваме в екипната работа на експерти в различни области, които заедно постигат целите на компанията. Маркетинг специалисти, търговци, продуктови мениджъри, специалисти по поддръжката и експерти в областта на строителството работят заедно със софтуерните инженери и архитекти при разработката на продуктите. През 2022 планираме да увеличим екипа си в България до 140 човека.

Не на последно място за всяка ИТ компания технологиите са ключови. Те непрекъснато се променят и усъвършенстват и ние искаме максимално бързо да се възползваме от възможностите, които те предоставят. За 2022 година, за нас са на фокус single sign-on, интеграция със съществуващите системи на клиентите през API и автоматизирано тестване на потребителския интерфейс.

Защо дигитализацията е важна и какво ви провокира да се усъвършенствате?

Строителната индустрия е една от най-големите в света, но за сметка на това е на предпоследно място по дигитализация. Само земеделието е по-малко дигитализирано. Това се дължи до голяма степен на факта, че самата индустрия е силно фрагментирана. В един строителен проект участват стотици подизпълнители и всички те трябва да станат част от дигитализацията. Създаването на „дигитален двойник“ на сградата обаче има много предимства. Много потенциални грешки и проблеми могат да се отстранят на ниво проектиране. Могат автоматично да се изчислят различни параметри на сградата и да се зададат точни изисквания за материалите, с които да се постигнат тези параметри като например енергийна ефективност. Конфликти между например проекта на ВиК инсталацията и конструкцията на сградата могат да бъдат избегнати. В процеса на строителство е възможно да се прави автоматична оценка на съответствието между проекта и реалното изпълнение. По този начин се подобрява качеството, намаляват се грешките и съответно разходите, и могат да се постигнат редица други цели – повишаване на енергийната ефективност, намаляване на въглеродния отпечатък, избягване на вредни химикали и т.н. Платформата на Cobuilder позволява точно това – ние имаме модули за управление на вредните химикали, за следене на екологичните аспекти на сградата, както и за цялостно дефиниране на информацията, която е необходимо да бъде събрана, за да се правят различни проверки и изчисления.

Ние работим активно с редица инициативи на европейско ниво, които целят стандартизиране на обмена на данни в строителството, което ще създаде условията за по-мащабна дигитализация. Развитието на индустрията, нашите клиенти, както и непрестанното ни желание да предлагаме все по-добри и качествени продукти ни провокират да се усъвършенстваме. Една компания не може да си позволи да „спре“. Усъвършенстването е непрекъснат процес и ролята на лидерите е да създадат условията и стимулите това да се случва на всички нива.

Смятате ли, че примера на Cobuilder може да повлияе и на българския пазар?

Българската строителна индустрия не може да стои в страни от световните процеси на дигитализация. Внедряването на нови технологии е задължително за запазване на конкурентоспособността й. Държавата също има роля в този процес като дигитализира услугите и постави условия в ролята си на възложител на строителни проекти. От Cobuilder подкрепяме инициативите в тази посока. Наши експерти участват в Българския институт по стандартизация във връзка със създаването на стандарти, свързани с дигитализация в строителството. Участваме в националната работна група за въвеждане на СИМ (строително-информационно моделиране) към МРРБ. От наша гледна точка трябва да има ясно разписана национална стратегия за дигитализация в строителството с пътна карта, бюджет и ясни стъпки за изпълнение. Същевременно с това компаниите в индустрията трябва да инвестират в подобряване на дигиталните умения и по-добро разбиране как технологиите могат да бъдат използвани пълноценно.

Какво означава "зелена сделка" и каква е ролята на Cobuilder?

Зелената сделка по същество цели намаляване на ефектите върху околната среда. На фокус е въглеродния отпечатък, който в областта на строителството има два аспекта – вложен вследствие използваните материали и въглероден отпечатък по време на експлоатация на сградата. Платформата на Cobuilder работи с данните за строителните материали и въглеродния отпечатък като част от тях. Тук говорим за въглероден отпечатък от „люлката до гроба“, тоест от добива на суровини, през транспорт, производство, доставка и т.н. Събирането и обработването на цялата информация за въглеродния отпечатък е практически невъзможно без информационни системи. На един строителен обект могат да се използват стотици и дори хиляди различни материали. Същевременно с това данните минават през много звена – от производителя, през дистрибутора и подизпълнителите до главния изпълнител на сградата и инвеститора. Нашата платформа позволява събирането им на едно място. Оттам нататък информацията за въглеродния отпечатък може да се използва съвместно с други ключови данни – експлоатационни характеристики и цена, за да се направи най-добрия избор на материали и какъв ефект ще имат те върху различните параметри на сградата.
Made on
Tilda