Блог

Три инструмента за измерване и развитие на ефективността на кръговата икономика в компаниите

Кръговратността на бизнес дейностите в компаниите може и трябва да бъде измервана.

Кризата, причинена от Ковид-19 накара компаниите да се замислят как могат да развият своята дейност, за да бъдат по-устойчиви и приспособими към непредсказуеми събития.


Кръговата икономика играе ключова роля за устойчивото икономическо възстановяване, тъй като нейните бизнес модели могат да бъдат използвани за съкращаване на производствените вериги, за удължаване на жизнения цикъл на продуктите, за намаляване количеството на отпадъци и за създаване на устойчив икономически растеж и работни места.

Кръговата икономика е бизнесът на бъдещето и затова сега трябва да инвестираме в кръгови иновации.

Но как да разберете дали една компания спазва принципите на кръговата икономика? Как да създадете картина на сегашната ситуация и да съставите план за преход към бизнес модели на кръгова икономика и тяхното разработване?

Представяме ви три доказани инструмента за измерване и развитие на кръговата икономика в компаниите:

Измерване ефективността на кръговата икономика на ниво компания, бизнес дейност и продуктова група


Инструментът за Индикация за Кръгов Преход (Circular Transition Indicators, CTI), публикуван тази година от Световния Бизнес Съвет за Устойчиво Развитие, е разработен в сътрудничество с 26 мултинационални компании и избрана група експерти по кръгова икономика. Финландският иновационен фонд, Ситра, също участва в проекта.

Инструментът съдържа две части: ориентировъчна рамка и онлайн инструмент за
самооценка.

С помощта на инструмента може да бъде оценен кръговрата на цяла компания, на определена бизнес дейност или на отделна продуктова група.

По-специално инструментът разглежда кои процеси (като дизайн на продукта, верига на доставки или възстановяване на суровини) и кръговрат на материалите вече са на лице. Той разкрива и къде в компанията има още място за развитие. Освен това инструментът помага да се разкрие потреблението на материали в компанията и връзката му с воденето на успешен бизнес.


Тъй като инструментът се фокусира конкретно върху процесите и материалните потоци на избраната компания или бизнес дейност, той като такъв не предоставя информация за по-широките климатични, екологични или социални въздействия на компанията.


Компаниите могат да използват инструмента CTI безплатно, а материалът може да бъде изтеглен от уебсайта на Световния Бизнес Съвет за Устойчиво Развитие. Инструментът подлежи на постоянно развитие и нова актуализирана версия се издава ежегодно.

Circulytics използва няколко показателя


Circulytics е инструмент за измерване на кръгова икономика, пуснат от фондация Ellen MacArthur в подкрепа на компаниите в прехода към кръгова икономика.

С помощта на инструмента компаниите могат да идентифицират кои аспекти от тяхното функциониране дават възможност за кръговратност и какви резултати може да постигнат чрез преминаване към кръгова икономика.

Принципите, които стоят зад инструмента, са взаимосвързаните цели на кръговата икономика: проектиране на отпадъци, подобряване на циркулацията на материали и продукти и насърчаване използването на възобновяеми природни ресурси.

Инструментът подпомага компаниите при вземането на решения за внедряване на кръгова икономика в дейността си. Той подчертава фокусните области за развитие на бизнеса, основаващи се на циркулярност, увеличава прозрачността на кръговите дейности и дава възможност за измерване на цялостната кръговратност в компанията.
Инструментът може да се прилага от компании, независимо дали те се фокусират върху материално или нематериално производство (например доставчиците на услуги).

Инструментът Circulytics използва както качествени, така и количествени данни. Неговите показатели измерват факторите, позволяващи преход към кръгова икономика и последиците от текущите дейности.

Чрез оценка на факторите, които позволяват кръговратност, компаниите могат да идентифицират своите бъдещи бизнес възможности в кръговата икономика. Индикаторите, измерващи последиците от текущите дейности, от друга страна, описват материалните потоци на компаниите и до каква степен текущата им дейност е в съответствие с принципите на кръговата икономика. Въз основа на информацията, предоставена от компанията, инструментът изчислява стойност, която описва нивото на циркулярност, постигнато до момента.

Компаниите могат да използват Circulytics безплатно и кръговратността на фирмата може да бъде измерена чрез регистриране и попълване на данните за компанията на уебсайта на Ellen MacArthur Foundation.

Практическа книга за кръгова икономика за амбициозни компании


Преходът към нов вид икономически модел, при който материалите и стойността не се губят, изисква компаниите да гледат на цялостната си бизнес дейност по един нов начин на мислене.

Наръчникът за кръговата икономика, изготвен от Sitra, Технологичните Индустрии на Финландия и Accenture, проправя пътя към кръговата икономика за компании от производствената индустрия. Подобен наръчник беше изготвен за компании в химическата индустрия през пролетта на 2020 г.

Наръчниците представят пет бизнес модела, основаващи се на кръгова икономика, и показва няколко компании, които да служат като пример за други за това как може да се достигне въглерод-неутрална кръгова икономика.

Бизнес моделите, представени в наръчниците, са:

·      Платформи за споделяне: използване на такива платформи при нужда от употреба и достъп до дадено нещо (например отдаване под наем или размяна на машини и стоки, които не са използвани докрай)
·      Кръгови вериги за доставки: използване на рециклируеми материали и възобновяема енергия и решения, базирани на енергоефективни цикли
·      Продукт като услуга: предоставяне на услуги вместо продукти
·      Удължаване живота на продукта: удължаване на жизнения цикъл на продукта чрез изпреварваща поддръжка, препродажба и преработка
·      Възстановяване и рециклиране: възстановяване и повторна употреба на продукти и суровини, които са достигнали края на своя полезен живот

С тези наръчници компаниите могат да оценят собствените си дейности и да получат практическа помощ за създаване на нови бизнес модели.


Източник: https://www.sitra.fi/en/articles/three-tools-for-measuring-and-developing-a-companys-circular-economy-performance/#:~:text=Circulytics%20is%20a%20circular%20economy,transition%20to%20a%20circular%20economy.&text=By%20assessing%20the%20factors%20enabling,opportunities%20in%20the%20circular%20economy

Made on
Tilda