Новини

Телемедецина и телегрижа са включени в ИСИС

image
Целта на проекта HoCare - 2016-2020 е да се повиши предоставянето на иновативни решения за домашни грижи в регионалните иновационни вериги чрез укрепване на сътрудничеството на участниците в регионалната иновационна система при използване на подхода за "четворната спирала”. Четворната спирала е модел на иновационно сътрудничество или иновационна среда, в която потребителите, бизнеса, изследователите и държавните органи си сътрудничат, за да произведат иновации. В резултат на реализиране на комплекс от дейности в рамките на проекта бе активирано това иновационно сътрудничество на различни нива и постигнато изменение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България – ИСИС .
ИСИС е основният документ за реализиране на Приоритетна ос 1 на ОПИК. При актуализацията на тематичните подобласти Сдружение Бизнес агенция внесе предложение, разработено и консултирано активно със заинтересованите страни по проекта и участва ввъ всички провеждани консултации от страна на МИ. В резултат на тези усилия теле-медицината и теле-грижата – основни проявления на дигиталните иновациите при домашните грижи, вече са приети като разширение на тематичната подобласт „ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии“, което облекчава и разширява възможностите нововъведения в тези области да са допустими за финансиране по различни процедури, свързани с ОПИК. Промените са отразени на стр.98 и стр.164 на Актуализираната стратегия и могат да бъдат проследени на следния линк:

https://www.mi.government.bg/…/inovacionna-strategiya-za-in…
Made on
Tilda