Новини

Официално бяха връчени дипломите на успешно завършилите участници в проект BG051PO001-5.1.01-0034 - C0001

На 25 март 2011 г. официално бяха връчени дипломите на успешно завършилите участници в проект BG051PO001-5.1.01-0034-C0001 “Мисия за промяна – Социалното предприятие като шанс за пълноценен живот и социално включване”. Общо 64 лица – хора с двигателни или слухови увреждания, както и родители на деца със специални потребности в рамките на 8 месеца преминаха през квалификационни обучения в три направления – Сътрудник социални дейности, Малък и среден бизнес и Керамик. Курсистите на възраст между 19 и 64 години получиха Свидетелства за професионална квалификация или Удостоверения за част от професия, издадени от лицензирания към НАПОО партньор по проекта ЦПО Екселиа.


image
Центъра за социална рехабилитация и интеграция към Сдружение БИЗНЕС АГЕНЦИЯ приканва всички работодатели, които декларират интерес към наемане на новообучените специалисти, да подадат заявление на адрес borsa.one-stop-shop.bg

Проектът се реализира от Сдружение „Бизнес Агенция” и партньори: ЦПО към Екселиа ЕООД и Сдружение „Агенция за социално развитие - ВИЖЪН” и е на стойност 338077.92 лева, от които 287 366.23 лева са финансирани от Европейския Социален фонд, а 50 711.69 лева са национално съфинансиране.

Лице за контакти: Калина Кънчева – Координатор проект: тел. 052 335 885, е-mail: vba@vba.bg.

Проект BG051PO001-5.1.01-0034-C0001 “Мисия за промяна – Социалното предприятие като шанс за пълноценен живот и социално включване”

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бизнес Агенция” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”
Made on
Tilda