Добри практики Digital Regions

Технически одити, Индустрия 4.0

Технически одити, Индустрия 4.0

Испания, Кантабрия

Технологичните одити са важни аспекти, за да се определи глобален подход към възможностите, силните и слабите страни, за да започнат да участват  повече компании (и по-специално МСП) в специализирана технологична индустриализация. Технологичният одит дава възможност на МСП да преразгледат настоящата си стратегия и да се съсредоточат върху следващите стъпки, за да приложат по-развита стратегия.
Регионалните компании и специално МСП са в по-слаба ситуация в сравнение с големите компании. По-големите фирми са в готовност да направят вътрешен и външен SWOT анализ. За малките фирми и по-специално тези в нетехнологична област, предизвикателството за разработване на Технологичен одит е по-голямо и понякога те нямат на разположение инструменти и ресурси, за да го изпълняват правилно.
Целта на тези технологични одити се основава на необходимостта от добри съвети и бързи отговори на МСП, както и на нуждата от задълбочени доклад с препоръки, заедно с участието на компаниите, участващи в проекта.
Техническите одити са важен инструмент за подпомагане на МСП в процеса на дигитализация. Има редица МСП, които вече участват в различните програми, съществуващи на регионално ниво (индустрия 4.0 Кантабрия, Фабрика на бъдещето Кантабрия.)
Всички индустриални сектори са включени и включват компании, предлагащи услуги на други индустриални сектори.
Компаниите изпълняват планове за индустриални технологии в основата на резултати от одити. Някои от тях вече са разработили нови проекти за научноизследователска и развойна дейност поради препоръките на одити. Всички участници в одитите са получили проучванията по много положителен начин и всички предложени аспекти са изпълнени. Необходимостта да бъде част от технологичните одити се основава на интереса на компаниите, да бъде част от програмата Индустрия 4.0 в предишни покани за проекти и ангажимента да се разработи целия проект с експертите.
Нужни ресурси
Около 30.000 ЕUR
По отношение на човешките ресурси всяко място се нуждае от ръководител на програмата (местен), пред къщата и финансов служител. В същото време е много важно да имате близки отношения с хората от компанията, отговарящи за различните производствени системи, както и с ИТ отделите.
Доказателства за успех
7 компании са били част от този пилотен проект, който е дал много добри резултати, като се вземат предвид разработените ресурси и получените резултати. В същото време дейностите и одитите на технологиите са били и споделени с други компании и фирми.
Компаниите са използвали тези одити, за да разберат настоящото им положение във връзка с процесите на дигитализация и възможността за внедряване на нови проекти и технологии.
Технологичните одити предлагат на компаниите сравнение със сектора както и с други конкуренти.
Методиката се прилага от експерт на фирмата за одит на технологии. Въпросите и съдържанието на технологичния одит зависи от компаниите (сектор, разработване на инструменти, умения за заетост и др.) И експертите, извършващи разработването на одита. Одитът е разработен по смесена методология: препоръки от експерти, вътрешни срещи с компаниите, заключителни проучвания с основния съвет на директорите.
Срещнати трудности
Необходимо е да се развие култура около технологичните одити и възможността за разработване на такива упражнения във фирмите. В същото време липсват обучителни дейности при разработване на действията, отчетени в технологичните одити.
Поради тази причина те са разработили и програма за обучение по технологии за формуляри за одит на регионално ниво, за да стартират повече действия и услуги около тази дейност.
Потенциал за обучение
Да бъдете част от технологичен одит от различни експерти, предлага възможността за разработване на нови области и стратегии, а в такава, каквато е дигитализацията, има много възможности и дейности за изпълнение. Въпреки че малките и средните предприятия трябва да отделят вътрешни ресурси за тази работа, те получават осезаем резултат и възможност за разработване на нови действия в сравнение с възможностите за самостоятелно справяне с тези предизвикателства.
Експертите са наети с цел разработване на одити на технологиите. Компаниите, разработващи технологичните одити, са от високо ниво и са главни лидери в действията на Industry 4.0 в различни индустриални области. Фирмите, разработващи действията, са работили по процеси на дигитализация в своите предприятия. Всички участващи компании са разработили действия по дигитализация в областите, в който са дейни и са подобрили работата си с одити на технологиите.
Техническите одити са били разработени лично и са безплатни за всички компании.
Има подкрепа за компаниите в регионален конкурс за проекти за индустрията. Компаниите могат да разработят допълнителни действия чрез тези проекти.
www.dgidtei.com
Made on
Tilda