Новини

Предложение за добавяне на допълнителни приоритетни направления в Тематична област „Информатика и ИКТ“ в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.

image
Сдружението подлага на широко обсъждане възможностите за включване на домашните грижи в обхвата на ИСИС. Предложението взима предвид очакваният ефект върху демографските тенденции, свързани със застаряването на българското население, емиграционните процеси, нарастващата необходимост от иновации в областта на домашните грижи, потенциалът на българската дигитална индустрия и възможностите, които ИСИС създава за насърчаване на определени приоритетни направления в тематичните области.

България е в топ 10 на страните с най-висок риск от застаряващо население. На всеки пенсионер се падат 2.6 работещи, което е сред десетте най-ниски стойности в света, посочва Bloomberg Sunset Index.

Демографията на България продължава да се влошава, а страната ни е на път да попадне в групата на хиперзастаряващите общества. Това е последната, най-критична категория на ООН, която се изготвя на база каква част от цялото население в дадена държава е на възраст над 65 години. Едно общество се смята за хиперзастаряло, когато делът на хората извън трудоспособна възраст в него е над 21%.
Към края на 2016 г. България е на ръба да прекрачи този праг – с 20.7% от хората над 65-годишна възраст, показват данните на Националния статистически институт. За сравнение, през 2010 г. съотношението е било 17.7%. Според изчисления на института до 2030 г. делът ще се вдигне до над 30%.

Същевременно от миграционния поток страната губи млади хора. Всеки втори емигрант е на възраст между 20 и 39 г., което се равнява на малко над 16.3 хил. души през 2016 .г.

Тези данни показват, че ще се задълбочи проблемът с предоставянето на грижи по домовете на все по-застаряващото население. В противовес на тази тенденция идва възможността от ускорено внедряване на иновации в областта на домашните грижи, които да позволят по-голям брой хора да получават медицинско наблюдение (теле-медицина, теле-грижа), медицински услуги и съхранение и обработка на медицинска информация (е-здравеопазване) или подкрепа за помощ в дома (смарт-домове) от по-малко на брой лекари, асистенти, други медицински лица и помощници благодарение на новите технологии.

За да се улесни подкрепата на развитието на тези услуги и свързаните с тях продукти, да се насърчи разработването им и внедряването им с помощта на наличните публични фондове, обвързани с ИСИС, предлагаме да се добавят следните допълнителни приоритетни направления в „Информатика и ИКТ“: е-здравеопазване, теле-медицина, теле-грижа, смарт-домове.

Обобщения относно възможностите да се засилят иновациите в областта на домашните грижи в България 
- доколкото стратегическият фокус на ПО1 и ПО2 на ОПИК се определя от приоритетите, определени в съответните стратегии - Стратегията за интелигентна специализация в България (ПО1) и Националната стратегия за насърчаване на МСП (за ПО2), единствената възможност за насърчаване на иновациите в областта на домашните грижи с публични средства е посредством разширяване / допълване / добавяне на описаните дейности, използвани като референции за финансирани тематични области

- по-нататъшното конкретно разработване на списъка с приоритетните насоки в съответните 3 тематични области на RIS3 би могло да промени сегашното положение, в което домашните грижи не попадат в обхвата на конкретни икономически дейности, обхванати от програмата

- иновационните продукти и услуги от сферата на ИКТ и други технологии, които са свързани с домашните грижи, не попадат в обхвата на специфичните икономически дейности, за които се отнася програмата - отново във връзка с двата цитирани по-горе инструмента.

- по отношение на оценката на кандидатурите има възможност за подобряване на конкретните критерии за оценка (включително бонус точки) като част от процеса на техническа оценка в грантови схеми, които подпомагат както пряко, така и косвено проектите за домашни грижи - видове неикономически въздействия, които включват специфични определения – отново в резултат на разширяване на списъка с приоритетните направления.

Предложението е формулирано в резултат на проучване на общата ситуация в областта на изследванията и иновациите в сектора за домашни грижи и сътрудничеството по модела на “четворната спирала", извършено от екип по проект “Хокеър - Иновативни решения за домашни грижи чрез укрепване на сътрудничеството в регионалните иновационни вериги" по програма Интеррег Европа 2014-2020. Проучването е част от изследване на ситуацията с домашните грижи на общо 8 държави-участнички в проекта. От българска страна партньор е Сдружение Бизнес Агенция, а Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката е асоцииран стратегически партньор.

Целта на проекта HoCare е да се повиши предоставянето на иновативни решения за домашни грижи в регионалните иновационни вериги чрез укрепване на сътрудничеството на участниците в регионалната иновационна система при използване на подхода за "четворната спирала”. Четворната спирала е модел на иновационно сътрудничество или иновационна среда, в която потребителите, бизнеса, изследователите и държавните органи си сътрудничат, за да произведат иновации.
Made on
Tilda