Добри практики Digital Regions

SAMT - Разпространение на адитивното производство (AM) и модерните технологии на материалите

SАМТ представлява развитие на връзки и синергии между предприятия, научноизследователски и развойни центрове, клъстери, висше образование и R&D + i правителствени и регионални институции.
Секторът за пластмаса и плесен в пространството на SUDOE е изправен пред редица често срещани проблеми, което възпрепятства способността на организациите да се конкурират на глобален пазар. Те срещат трудности да бъдат активни и ефективно да участват в научноизследователска и развойна дейност, имат проблеми с включването на иновации, разработени в университети и НИРД, проблеми с актуализацията технология и развиване на квалифицирана работна сила.
За да се справи с тези предизвикателства, SAMT обединява забележителна група организации (R&D центрове, клъстери, висше образование и R&D + i правителствени и регионални институции), които притежават богат опит и имат познания в адитивните производствени технологии (3D печат) и модерни материали, пластмаса и калъп технологии.
По-специално, добавъчните технологии за производство (3D печат) и модерните материали са фокусът на проекта, за да се подобрят модерните производствени системи, нанотехнологиите и съвременните материали в индустриалните сектори, като пластмасови преработватели и индустрии за формоване.
Проектът е структуриран да отговори на регионалните предизвикателства и да постигне целите на проекта: Да прехвърли нови KET (технологии за адитивно производство и модерни материали) и да улесни тяхното прилагане в регионите, присъстващи в проекта.
Тези нови технологии ще бъдат разпространени в производството на пластмасови преработватели и плесени, които са добре утвърдени технологични индустрии, които работят в широк спектър от сектори, включително автомобилната, здравеопазването, креативните индустрии, текстила, облеклото и обувките и др.
Общата инвестиция за проекта е 994.827,02 €, като ЕФРР допринесе 746.120,28 €, чрез програмата „Интеррег Судо“.
Начална дата: юли 2016 г.
Крайна дата: юни 2019 г.

Доказателство за успех

Като продукти на проекта бяха разработени редица дейности за разпространение на KET и засилване на трансфера на технологии:
Технологична пътна карта - Специализирани пътни карти за съществуващи технологии (техники за производство на пластмаси и модели) и бъдещи KET (AM и модерни материали), определени в съответствие с индустриалните нужди и изисквания.
Транснационалната съвместна уеб платформа SAMT ще улесни участието на МСП в научноизследователската и развойна дейност.
Създаване на учебни материали под формата на Отворени образователни ресурси (OER).
В допълнение към това бяха разработени и мулти-KET демонстранти и транснационално прилагане на мулти-KET демонстративни пилоти.
Резултатите от проекта ще улеснят разпространението и прехвърлянето на добавъчното производство и модерните технологии на материалите сред сектора на пластмасите и формите.
Прилагането на нов KET в този сектор трябва да спомогне за постигането на крайните цели, като например:
• Създаване на R&D дейности с помощта на KET.
• Технологично обновяване на индустрията: оборудване на нов KET.
• Технологична актуализация на работещия персонал.
• Насърчаване на сътрудничеството между организациите по цялата верига на стойността.
• Насърчаване на корпоративните инвестиции в НИРД.
• Сътрудничество индустриално-технологични центрове-университети в научноизследователска и развойна дейност.

Потенциал за обучение и трансфер

Като се има предвид, че ключовите стимулиращи технологии (КЕТ) бързо се превръщат във важни инструменти за малкия бизнес и центрове за научноизследователска и развойна дейност във все по-разнообразните отрасли на пластмасовата обработка и производството на плесени, тази практика има ценни поуки и резултати, от които другите региони могат да се поучат. Проектът показа, че липсва събрана информация за KETs, която е лесно достъпна за тези компании. По тази причина специализираните пътни карти за съществуващите технологии (техники за пластмасови и матрични индустрии) и бъдещите KET (AM и съвременни материали) бяха определени според индустриалните нужди и изисквания.
Освен това създаването на транснационална съвместна уеб платформа SAMT ще улесни участието на МСП в научноизследователска и развойна дейност и сътрудничеството между организациите по цялата верига на стойността.
Без такава подкрепа е невероятно трудно за компаниите да намерят доклади и демонстрации относно бързо развиващите се тенденции в технологиите.

Website: https://www.samtsudoe.com/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=9xUxlgmP6_c&t=1s

Made on
Tilda