Новини

“Иновативни решения за домашни грижи чрез укрепване на сътрудничеството в регионалните иновационни вериги"

image
“Иновативни решения за домашни грижи чрез укрепване на сътрудничеството в регионалните иновационни вериги"

1,2 милиона € за иновативни решения в областта на домашната грижа
image
Европейската популация остарява, което означава, че броят на хората над 65 години се увеличава. Застаряването на населението като тенденция ни изправя пред многобройни социални промени и предизвикателства, за които трябва да се намерят адекватни решения. В същото време тази тенденция също така означава възможност за растеж и работни места, тъй като има голям потенциал бизнесът да предлага иновативни решение за домашни грижи.

8 партньори от Кипър, Словения, България, Румъния, Литва, Унгария, Португалия и Чехия стартираха на 1април 2016 г. проекта HoCare – “Иновативни решения за домашни грижи чрез укрепване на сътрудничеството в регионалните иновационни вериги". Водещ партньор е Агенцията за развитие на Никозия (АНЕЛ) от Кипър.

Проектът ще продължи 4 години (април 2016 г. - март 2020 г.) и беше одобрен в рамките на програмата Интеррег Европа, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и съфинансирана от българския републикански бюджет.

Основната цел на програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 е да продължи процеса на обмен на опит и усвояване на политики между публичните органи за подобряване изпълнението на политиките и програмите по цел 1 „Инвестиции за растеж и работни места“.
Програмата позволява на публичните органи и публичноправните организации и организациите с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, ангажирани с регионалното развитие в цяла Европа, да обменят практики и идеи за изпълнението на публичните политики, намирайки по този начин решения за подобряване на техните стратегии в полза на гражданите в съответствие с приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Интеррег Европа помага на регионалните и местните власти в цяла Европа да се развиват и предоставят по-добри политики.

Проектът HoCare се занимава с проблемите на застаряването на населението. Той има за цел да се подобри прилагането на политики за регионално развитие и програми, които поддържат предоставянето на иновации от участниците в регионалните иновационни вериги.

Проект HoCare има за цел да повлияе положително на ефективността и въздействието на структурните фондове върху местните политики Той има допълнително три тематични подцели, свързани с иновациите за домашни грижи в регионалните иновационни вериги. Първата подцел е да се съсредоточи върху генерирането на иновации чрез решаване на неудовлетворени досега потребности, определени от заинтересованите групи в т.нар. четириспирален модел (включващ официални институции, полагащи грижи (т.е. болници, социални домове, доставчици на социални услуги), но и държавни институции, представители на академията, бизнеса и неправителствения сектор. Втората подцел е да се съсредоточи върху генерирането на иновациите чрез насърчаване на процеси на обществено ниво. Третата подцел е да се съкрати пътя на приложими иновативни решения за домашна грижа до пазара чрез използване отново на четириспиралния подход.

Резултатите ще бъдат постигнати най-вече благодарение на процеси на много измерно проучване на международно ниво на политиките в страните-партньори . Първоначално партньорите ще изготвят Регионален анализ, допълнително обсъждан по време на 3 международни тематични семинара. Той ще формулира 30 добри практики, подлежащи на прехвърляне, което ще позволи формулирането на нови политики в областта на домашната грижа. Други резултати на ниво политики ще са трите тематични доклада и три доклада за трансфер на политики в областта на домашната грижа. Резултатите и натрупаното знание ще допринесат към процесите на взаимно учене в ЕС и към подобряване на политиките чрез организирането на две международни събития и осем обучителни събития на национално ниво. Местните партньори ще работят в тясно сътрудничество с различни заинтересовани страни от различни сфери, свързани с домашната грижа, както и договарящите органи на структурните фондове в страните-партньори.
image

От българска страна партньор е Сдружение Бизнес Агенция, бюджет 124399.00 евро за целия период на проекта от четири години. Повече информация можете на получите на сайта на проекта http://www.interregeurope.eu/hocare или тук, на сайта на БА vba.bg. Останалите партньори са Центърът за развитие от сърцето на Словения, Националният институт за изследване и развитие на информатиката – Румъния, Литовският център за иновации, Центърът за национално здравеопазване – Унгария, Институтът за бизнес развитие на Автономен регион Мадейра – Португалия, Иновационен център ДЕКС – Чехия.
Made on
Tilda