Новини

Стартира международен проект с участието на Сдружение "Бизнес Агенция"

Стартираха дейностите по проект “КЛАУД – ориентиране на клъстерите към съвременни технологии и модел за съвместно развитие”, финансиран по четвърта покана на Съвместната оперативна програма за Югоизточна Европа. 
image

Съкращението идва от името му на английски език: CLOUD – Clusters Orientation towards Up-to-date technologies and models for common Development. Водеща организация на проекта е Националната конфедерация на занаятите и малките и средни предприятия от Емилия Романя – Италия, с участието на партньори от 10 държави - Италия, Гърция, Румъния, Австрия, България, Унгария, Италия, Словакия, Сърбия, Босна и Херцеговина. КЛАУД е на стойност 1 584 253 EUR и продължава до 30 септември 2014 г. Партньор от българска страна е Сдружение “Бизнес Агенция” с председател Силвия Щумпф. Целта на проекта е да подобри конкурентноспособността на съществуващите клъстери в Югоизточна Европа с помощта на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) и да насърчи излизането им на световния пазар, както и сътрудничеството между тях.

За оцеляването на индустриалните клъстери от Югоизточна Европа на глобалния пазар, от жизнено значение е задълбочено изследване на потребностите им от иновации, както и установяване на това кои добри практики от иновационните лидери те могат да внедрят.

КЛАУД цели да допринесе за стимулиране и отключване на иновационния потенциал в малките и средни предприятия в Югоизточна Европа посредством по-ефективно управление на индустриалните клъстери. Друг резултат ще бъде популяризиране и насърчаване на иновациите както вътре в клъстерите, на ниво отделна компания, така и на ниво клъстер.

За да се подкрепят участващите клъстери да достигнат световно ниво, е необходимо активно международно сътрудничество. На база на това убеждение проектът се стреми да изгради международни сътрудничества между публични институции с цел да се поддържа постоянен диалог относно политиките между регионалните публични власти в Югоизточна Европа, отговорни за разработването на клъстерни политики и да изгради транснационална платформа за обмен между съответните структури, отговорни за менажирането на клъстерни програми в отделните държави.

За да се подкрепят участващите клъстери да достигнат световно ниво, е необходимо активно международно сътрудничество. На база на това убеждение проектът се стреми да изгради международни сътрудничества между публични институции с цел да се поддържа постоянен диалог относно политиките между регионалните публични власти в Югоизточна Европа, отговорни за разработването на клъстерни политики и да изгради транснационална платформа за обмен между съответните структури, отговорни за менажирането на клъстерни програми в отделните държави

„В сътрудничество с унгарския ни партньор, бизнес мрежа „Панон”, изготвихме група от показатели, които разкриват икономическото състояние на организациите”, каза Джулия Ригети, проектен мениджър на КЛАУД на откриваща пресконференция за журналисти в „Гранд Хотел София”. Основен работен инструмент на проекта е платформата „Бенчмаркинг” - предварително разработени въпросници, чрез които се определя мястото на организацията спрямо най-добрите практики на клъстерните инициативи в Европа. Ще се изберат 2 клъстера от всяка държава и 50 техни фирми ще попълнят въпросник. Събраните данни ще се използват за създаването на уеб платформа в помощ на фирмите и изготвянето на доклад за внедряването на иновации в практиката. Така ще се откроят недостигът на технологии в определени региони и слабостите в работните практики. При други клъстери ще се открият т.нар. скрити шампиони. Проектът предвижда създаването на каталог на иновационни лидери в различните клъстерни инициативи. „Това не е просто споделяне на добри практики, а надграждане на опит в посока измерване на изпълнението на дейността и прилагане на различни мерки, които да изведат участващите в проекта клъстери на най-високо европейско ниво”, отбеляза Силвия Щумпф, председател на УС на сдружение „Бизнес агенция”.

Всички етапи от изпълнението на инициативата КЛАУД са насочени към практиката. След приключване на бенчмаркинга ще се проведат поредица международни срещи и обучения в зависимост от потребностите на всяко дружество, като партньорите ще могат да получат реална подкрепа с цел подобряване на иновативната политика на компаниите и по-ефективното използване на високите технологии в практиката. Идеите на проекта, както и постигнатите резултати от него ще се споделят на „работни коктейли” с представители на научноизследователските среди. Това ще са местни прояви, които да съберат представители на различни групи (академични среди, млади хора, бизнеса) по един неформален начин. Ще се провеждат и международни конференции, за да се идентифицират бъдещите възможности за сходни проекти.
Made on
Tilda