Блог

Добри практики на деца и младежи по темите „Екология и опазване на околната среда“ и „Насърчаване на здравословен начин на живот“

Екологията и здравното образование заемат приоритетно място в процеса на промяна към устойчиво развитие. Това се дължи на глобалният характер на екологичните и здравните проблеми, чиито задълбочаване поставя въпроси за тяхното решаване, както на национално равнище, така и в глобален план. Според определението на Световната здравна организация здравето, разбирано като пълно физическо, психическо и социално благополучие на човека, а не само отсъствие на болест или увреждане, е задача както на семейството, така и на обществото.

Безспорен факт е, че формирането на поведение насочено към опазване на околната среда и воденето на здравословен начин на живот на всеки човек е резултат не само от неговите физически дадености, семейна среда, норми и традиции, но и от конкретното му поведение, което се изгражда под въздействие натрупаните знания, изградените умения и нагласи и позициите на значимите хора.

В тази връзка „Сдружение Азбукари“ приложи система от презентации, обучения, на деца и младежи по темите „Екология и опазване на околната среда“ и „Насърчаване на здравословен начин на живот“, като част от проекта ,,Активна възпитателна система” № НПМ-041-Т02/Т04/2021 , финансиран от Министерство на младежта и спорта, Национална програма за младежта (2021-2025 )

По време на проекта се реализираха поредица от лекции и тематична игра, чрез екип от експерти, в които преминаха в няколко основни етапа.

  • Първи етап – предоставяне на информация по отношение на последните доклади на ООН и промените в климатични промени и как те ще се отразят на бъдещите поколения. Нашите навици, които водят най-често до замърсяване и преплитането им със здравословните проблеми, свързани със застояването и лошите хранителни навици.
  • Втори етап – Провеждане на дискусия с участниците, която имаше за цел да провокира тяхното мислене и да изведе на преден план важността на темите;
  • Трети етап – провеждане на конкурс „Готино е да си еко“ – където участниците имаха възможност да проучат какви според тях са най-големите замърсители и и да представят тяхната иновативна инициатива/идея за справянето с проблема.

В рамките на проект „Активна възпитателна система – система от активности за приемане и предаване на компетенции по екология, околна среда и здравословен начин на живот“, финансиран от Национална програма за младежта (2021-2025), се проведоха поредици от срещи с участието на 300 бр. деца и младежи от 15 год. – 19 год. и 100 бр. младежи (студенти) от 19 год. – 25 год. от педагогическите специалности „Биология и химия“, „География и биология“ и „Биология и английски език“ на Биологически факултет към Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. Беше проведена и информационна кампания както и отпечатването и разпространение на 1500 материала тип книжка, които имаха за цел да представят пред обществеността целите , резултатите и основните идеи на проекта.
Made on
Tilda