Добри практики Digital Regions

MITTIC: Технологична модернизация и иновации, базирани на ИКТ в стратегически и традиционни сектори.

MITTIC: Технологична модернизация и иновации, базирани на ИКТ в стратегически и традиционни сектори.

Включване на технологична модернизация и иновации, базирани на ИКТ в стратегически и традиционни сектори.
Икономиките, силно зависими от селското стопанство, горското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, в испанският регион Естремадура, регионите Centro и Alentejo в Португалия бяха силно засегнати от икономическата криза през 2008 г. и това предизвика високи нива на безработица. За да преодолее тези предизвикателства, MITTIC предприе дългосрочен подход, насочен към превръщането на тези традиционни икономически сектори в по-големи и по-конкурентни компании чрез инвестиране в изследвания, иновации, трансфер на знания и използване на ИКТ.
Като основен фокус на проекта беше включването на технологичните иновации в традиционните икономически сектори в регионите, MITTIC разработи и внедри редица иновативни предложения и инструменти.
Например, едно решение включва използването на софтуерни приложения с отворен код, базирани на QR код технология. Този код е специално проектиран за производството на плодове, корк и естествени костилки. Чрез включването му към тези продукти, потребителите могат да получат ценна представа, като проследят продуктите си от произход до окончателна покупка от потребител.
За целта са проведени технологични изследвания на предприятия от този сектор от двете страни на границата. Въведено е електронно средство за въпросници и информационно хранилище или мениджър на документи за обработка на данните на анализираните компании. Накрая беше извършена оценка на ситуацията и беше изготвен доклад с технологични препоръки относно ИКТ.

Допълнителна информация за екипа, оборудването, оперативните разходи, устойчивостта можете да намерите на уебсайта на проекта:
 https://www.fundecyt-pctex.es/mittic/index.php?pagina=2&idioma=en

Нужни ресурси:
Обща инвестиция за проекта: 1 609 581 EUR, като ЕФРР допринесе 1 207 185 EUR през оперативната програма „Испания - Португалия“ за програмния период 2007—2013 г.

Доказателства за успех:
В резултат на това той успешно актуализира традиционните сектори в регионите чрез увеличаване на възможностите за ИКТ, прилагане на нови бизнес модели, подобряване на управлението на знанията и оптимизиране на ресурсите.

Бяха създадени 10 съвместни технологични продукта, 6 софтуерни ИКТ инструменти с отворен код за проследяване и прогнозиране и виртуални платформи за обучение:
https://www.fundecyt-pctex.es/mittic/index.php?pagina=2&idioma=en

Срещнати трудности:

Основното предизвикателство на това да има компании с финансов капацитет е инвестирането в иновативни решения и инструменти, тъй като повечето компании нямат дигитален бизнес модел / стратегия и не са наясно с предимствата и ползите, които могат да получат.

Потенциал за обучение и размяна на знания:
Поради икономическа криза, причинена от COVID-19, много региони са изправени пред силна икономическа рецесия и високи нива на безработица, а именно компаниите от традиционните икономически сектори. За да преодолее тези предизвикателства, MITTIC разработи и внедри редица иновативни предложения и инструменти, за да направи компаниите от тези сектори по-конкурентни и способни да се адаптират към предизвикателствата на цифровата икономика.

Има ключови фактори, които трябва да се вземат предвид при прехвърлянето на тази добра практика:

Партньорство: От изключително значение е да се събере опитна група партньори с допълнителни умения в областта на НИРД, трансфера на знания и технологии и открити иновации.
Адекватни човешки ресурси: Осигуряване на експерти, които да подпомагат и обучават компаниите за трансфер и прилагане на нови технологични инструменти / решения.
Технологични ресурси: разполагат с необходимите технологични ресурси и необходимите знания за тяхното използване.
Made on
Tilda