Новини

Първа среща на регионална група на заинтересованите страни по Проект ДИВАЙС

На 30.11.2019 г. във Варна се състоя първата среща на Местната група на заинтересованите страни по проект DEVISE. В срещата участваха представители на Министерство на икономиката, общини и други институции, представители на дигитални компании и фирми от традиционни индустрии, структуроопределящи за региона според ИСИС, представители на камари и НПО, Бе представена Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 и как тя допринася за развитие на регионите. Проект DEVISE бе представен от гледната точка на конкретните ползи за регионалната икономика и местните компании. Бе дадена информация за партньорите по проекта и как регионът може да се възползва от техния опит. Беше презентиран макроанализ на състоянието на местната цифрова икономика.
image

След това бе дадена информация за ОПИК 2014 – 2020, ИСИС, Стратегията за МСП и възможностите да се подобряват условията за кандидатстване, обхвата на допустимите дейности, допустимите кандидати, видовете икономически дейности по процедурите и др. и какъв се очаква да е приносът на регионалните групи на заинтересованите страни и местните Планове за действие като инструменти за въздействие върху политиките. Бяха обсъдени следващите стъпки и задачи на Местната група на заинтересованите страни по проект DEVISE.
image
Made on
Tilda