Добри практики Digital Regions

Portugal INCoDe 2030

Portugal INCoDe 2030

Португалия

Въпреки че Португалия не е далеч от средната европейска стойност по отношение на цифровите умения, тя трябва да ги засили, особено по отношение на квалификацията, за да насърчи използването на Интернет. За тази цел трябва не само да квалифицираме младото население, но и да квалифицираме човешките си ресурси.
През 2017 г. португалското правителство създаде „Национална инициатива за цифрови компетенции e.2030, Португалия INCoDe.2030“, което представлява интегрирана публична политика за повишаване и насърчаване на дигиталните компетенции.
Инициативата се фокусира върху увеличаване на цифровите компетенции, от цифрова грамотност до нови изследователски дейности, за справяне с основните предизвикателства, пред които Португалия и нейните граждани са изправени в тази област. Инициативата е разделена на пет оси - включване, образование, квалификация, специализация и изследвания - с конкретен план за действие и мерки за всяка от осите. Инициативата поставя цели, които би искала да постигне до 2030 г.
Основната цел е повишаване на цифровите компетенции на всички португалски граждани за посрещане на предизвикателствата на дигиталното общество.
Инициативата на Португалия INCoDe.2030 има широк обхват в този стремеж към дигитално развитие, като се започне от насърчаването на цифровото включване и грамотността, обучението на младите поколения от ранна възраст, квалификацията на активното население и специализирането на неговите възпитаници за напреднали цифрови работни места. Освен това националната стратегия  е разработена в рамките на INCode.2030, за да се гарантира съвместимост на усилията, изразходвани за цифрови компетенции с Al.
Необходими ресурси:
Най-малко 2 милиона евро (2017-2018 г., публично национално финансиране)
Участващи организации: правителствени образувания, секторни асоциации, компании, висше образование и други образователни институции, общини, фондации, професионални институции, други частни образувания. Частни и публични институции от социалния сектор, Индустрия и услуги, Образование, НИРД.

Доказателство за успех
През 2018 г. Португалия INCoDe.2030 представи следните резултати: създаване на 10 творчески общности за цифрово включване, най-малко 223 училища интегрираха ITC в своите учебни програми, повече от 1000 учители участваха в краткосрочни курсове за съвместна работа и цифрово гражданство, 12 семинара за компании с около 690 участници бяха организирани за защита на личните данни.

Предизвикателства
Квалифицирането на португалското население в цифрови компетенции е огромно предизвикателство с няколко политически, икономически, културни и социални измерения. Целта на INCoDe.2030 е да постави Португалия сред водещите европейски държави в областта на цифровите компетенции.

Потенциал за учене или трансфер
Дигиталните компетенции са от съществено значение както за упражняване на пълно гражданство, така и за улесняване на пригодността за заетост чрез задоволяване на нуждите от нарастваща дигитализация на пазара на труда. В този смисъл тази практика е насочена към общи предизвикателства пред много региони, а именно към повишаване / повишаване на цифровите компетенции на всички граждани за посрещане на предизвикателствата на цифровото общество:
- Обобщаване на дигиталния достъп, използване и грамотност с цел пълно упражняване на гражданството и насърчаване на включването във все по-безналично общество, където много социални взаимодействия се случват в интернет и все по-често се посредничат от електронни устройства.
- Стимулиране на пригодността за заетост и професионалното обучение и специализация в дигиталните технологии и приложения, за да се отговори на нарастващото пазарно търсене и да се насърчат квалифицираните работни места в икономика с по-висока добавена стойност.
- Гарантиране на активно участие в международни научноизследователски и развойни мрежи и производство на знания в цифрови области.
 https://www.incode2030.gov.pt/en
Made on
Tilda