Блог

Как блокчейн може да улесни и ускори прехода към кръгова икономика

Oще през 2015 г. ЕK прие План за действие за преминаване към кръгова икономика, а през месец март 2020 г. той беше актуализиран - Нов план за действие за прехода към кръгова икономика. Основна част от Европейската зелена сделка, планът чертаe цяла нова икономическа визия и стратегия за развитие, като определя централна роля на кръговата икономика за постигането на зададените цели с хоризонт 2050 г.: климатичен неутралитет, устойчиво развитие, енергийна и ресурсна ефективност, запазване на биоразнообразието и намаляване/елиминиране на отпадъците.


Ключово условие за ефективно функциониране в кръговата логика е продуктите и материалите да се поддържат в употреба възможно най-дълго време, преминавайки от една верига в друга (първична употреба, повторна употреба, рециклиране и т.н.). Това е постижимо единствено чрез първоначално проектиране на продуктите, отговарящо на изискванията за кръговост и достъпна информация за материалите, от които са създадени.


Продукти с дигитален паспорт


За да стимулира този нов начин на производство, Планът за кръгова икономика препоръчва създаването на т.нар. дигитален паспорт на продуктите (Digital Lifecycle Passport), който да съдържа и предоставя необходимата информация за вземане на решение относно тяхната повторна употреба, поддръжка или включване в потоци за рециклиране.


В този смисъл възможността за детайлно проследяване на продуктите и използваните материали през целия им цикъл на живот в различните вериги (производствени, дистрибуторски и управление на отпадъци) се оказва от особена важност за улесняване на внедряването на кръговите икономически модели и създаване на индустриални симбиози.


В последните години потенциалът на новите и дигиталните технологии като инструменти, които могат да улеснят и ускорят внедряването на кръговите принципи в икономиката, се изследва, коментира и тества активно. Изкуствен интелект, Интернет на нещата, възможностите за моделиране, които предоставят т.нар. дигитални близнаци, и блокчейн технологията са сред доминиращите теми именно заради възможностите и иновациите, които те предлагат относно боравенето с данни.


Как блокчейн технологията може да улесни внедряването кръговата икономика


Леснодостъпните и достоверни данни за продуктите, материалите и ресурсите са основен елемент за кръгово функциониране на различните вериги. За да бъде рециклиран един продукт, е необходимо да се знае какви са неговите съставни материали и каква е била неговата употреба. Това изисква проследяване на продуктите и техните материали през целия им живот - задача, за която блокчейнът е идеално пригоден и може да предложи конкретни решения за ефективни модели за управление на веригите за производство, доставки и управление на отпадъци.


Блокчейн технологията може да:


 • Повиши ефективността на сътрудничеството и координацията между различните заинтересовани страни, индустрии и да улесни създаването на така наречените индустриални симбиози между производители, дистрибутори и преработвачи.
 • Ускори и увеличи процента на продукти и материали, произведени, използвани, включително и вторично, и рециклирани в затворен кръг. Възможността за проследяване на продуктите и материалите през целия им жизнен цикъл отваря много врати за създаването и/или преструктурирането на бизнеси и дейности, свързани с повторно използване и рециклиране.
 • Подобри прозрачността, проследимостта и надеждността по веригите на стойността и да спомогне за увеличаването на доверието и сигурността на потребителите. Публичността и децентрализираното управление на блокчейна дават гаранции за достоверността на записаните данни, тъй като всеки потенциален опит за тяхна манипулация ще бъде констатиран и сигнализиран.
 • Проследява правата на собственост върху продуктите.
 • Предоставя пълнота на информацията - най-често дневникът на транзакциите отговаря на въпросите: какво е купено/продадено, кога, колко и къде (разбира се, какво точно се включва в дневника на транзакциите зависи от спецификата на съответния дневник).

Други функции на блокчейн, които биха могли да имат приложения с кръгова икономика, включват интелигентните договори и токенизацията. Интелигентните договори са алгоритъм, който позволява валидирането и записването на транзакции според предварително договорени, с консенсус, условия, като например ценообразуване и условия за продажба/покупка на конкретен продукт, материал или ресурс.


Интелигентните договори могат значително да ускорят и улеснят интеракциите по веригите, тъй като прилагането на консенсусния механизъм, първоначално приет от играчите на екосистемата, съкращава и намалява значително времето и за вземането на междинни решения и валидацията им.


7 сфери, в които блокчейн технологията може да помогне в борбата с климатичните промени и опазването на околната среда:


 • Екологичните проекти: Блокчейн технологията може да увеличи прозрачността, ефективността и отчетността на екологичните проекти.
 • Енергия: Блокчейн технологията може да подобри енергийната ефективност чрез оптимизиране на необходимостта от пренос на електроенергия на дълги разстояния, намаляване на нуждата от съхранение на енергия и по-добър контрол на консумирането и рационалното използване на енергия.
 • Рециклиране: Блокчейн технологията може да помогне за намаляване на отпадъците, увеличаване на възможността за рециклиране.
 • Производствени и дистрибуторски вериги: Блокчейн технологията може да направи функционирането на различните вериги енергийно и ресурсно по-ефикасно.
 • Въглероден данък: Блокчейн технологията може да се използва за ефикасно прилагане и проследяване на въглероден данък.
 • НПО: Блокчейн технологията може да се използва за ефикасно проследяване на дарения и инвестиции, да подобри тяхната отчетност и намали времето за административни процедури.
 • Промяна на потребителските култура и навици: Блокчейн технологията може да помогне за промяна на потребителските навици и преструктуриране на икономическите стимули за предприемане на екологични действия.

Made on
Tilda