Новини

Приключи обучение по професия Каменоделец по проект BG 2006/018.343.10.01-1.46

Приключи квалификационното обучение по професия Каменоделец, което се проведе в рамките на проект BG 2006/018-343.10.01-1.46 “Квалификационнно обучение по професия с традиции и перспектива за създаване на трайна заетост в регион с висока безработица”, финансиран по програма ФАР „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”, Компонент 1 „Създаване на заетост”.

Проектът се реализира от «ЕСКАНА» АД в партньорство с Бизнес Агенция Варна и е финансиран по програма ФАР 2006 – Икономическо и социално сближаване BG 2006/018.343.10.01 Схема за безвъзмездна помощ “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” - Фаза 3. С този проект се създадоха условия за възраждане на традиционната професия каменоделец. С настоящето обучение «ЕСКАНА» АД запълни липсата на специалисти в тази област,като обучи добри каменоделци и върна на трудовия пазар една забравена професия с перспективи.

Обучението стартира през месец юни. В проекта взеха участие общо 30 младежа до 35 годишна възраст от област Варна. Бяха подбрани 20 кандидата, регистрирани в Дирекциите Бюро по труда в гр. Варна и гр. Провадия и 10 служителя на «ЕСКАНА» АД, нуждаещи се от преквалификация. Обучението бе извършено от ЦПО «Екселиа» ЕООД Варна, обявена за Център за професионално обучение с лиценз от Националната агенция за професионално образование и обучение от 2005г. ЦПО «Екселиа» ЕООД Варна е първият център, който провежда обучение по професията каменоделец в област Варна.

Квалификационният курс беше проведен в рамките на 660 учебни часа, от които 380 часа изцяло практически занятия, осъществени в новооборудвания каменоделски цех в гр. Балчик. Обучаемите получиха основни познания в областта на художествените занаяти – рисуване и моделиране, геология и технология за добив и обработка на скалните материали и др.

След завършване на курса, последната седмица на октомври всички участници положиха държавен изпит по теория и практика.

Към момента фирма «ЕСКАНА» АД е назначила 12 от обучените младежи. Овладяването на професията «Каменоделец» ще бъде подпомогнато от наставници- ментори, които ще предадат своите практически умения на работното място. Проектът е на стойност 116 410.00 евро, от които 65480.63 евро е финансиране по Програма ФАР на ЕС и 21826.87 евро е национално съфинансиране.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Програма ФАР 2006 – Икономическо и социално сближаване
BG 2006/018.343.10.01
Схема за безвъзмездна помощ “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” - Фаза 3

"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието на настоящия документ се носи единствено от Ескана АД и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че то изразява възгледите на Европейския съюз."
Made on
Tilda