Блог

1,5 млрд. евро дава ЕС за околната среда. Вместо за коли на ток, пари за ВЕИ на покрива

1,53 млрд. евро иска България от Брюксел по новата програма “Околна среда”. От нея окончателно са отпаднали бонусите за покупка на електромобили, като вместо това ще се борим с мръсния въздух с ВЕИ за домакинствата.

Това става ясно от окончателния проект на програмата, който ще се изпрати до Европейската комисия за одобрение. В първоначалния му вариант бяха включени общо 60 млн. евро, които да се предоставят под формата на бонуси от държавата за покупка на електрически автомобили - по 6135 евро на кола при всяка върната стара с двигател с вътрешно горене.

В крайна сметка обаче Брюксел не одобри идеята, тъй като според вижданията на ЕК програмата трябва да е насочена основно към подходи, решаващи няколко проблема.
Във финалната версия за борба с мръсния въздух са предвидени 773,47 млн. лв.
Те ще са насочени за 21 общини с високи нива на замърсяване. Това са Велико Търново, Горна Оряховица, Русе, Видин, Враца, Монтана, Плевен, Шумен, Бургас, Несебър, Гълъбово, Благоевград, Перник, София (столица), Кърджали, Пазарджик, Асеновград, Пловдив, Смолян, Димитровград и Хасково.

Основната мярка за намаляването на фините прахови частици ще е подмяна на отоплителните уреди на дърва и въглища с екологични алтернативи, като приоритет ще имат енергийно ефективните жилища. Малка пилотна процедура ще насърчи използването на иновативни алтернативи на топлоуредите, включително възобновяема енергия, зелен водород и други, където е приложимо.

Само за домакинства, които получават помощи за отопление, ще бъде допустимо поставянето на фотоволтаични инсталации, включително и батерии, при условие че новата отоплителна алтернатива е термопомпа тип въздух-въздух. Това ще доведе до значително намаляване на годишните разходи за електрическа енергия на домакинствата, е записано в програмата.

Инвестиции в газ няма да са допустими, както и подкрепа за печки на дърва и въглища, дори и да отговарят на изискванията за екодизайн.

В същите градове ще се помогне за въвеждането и на зони с ниски емисии, за да се ограничи замърсяването от транспорта. Това обаче може да се случи само по желание на общините. Освен това ще се увеличи зелената инфраструктура чрез изграждане на зелени стени, покриви и зони, озеленяване на кални петна и др.

Друга мярка е подобряване на мониторинга на качеството на въздуха чрез модернизация и надграждане на съществуващите станции.

Най-много пари - 1,399 млрд. лв., са предвидени за ВиК инфраструктура
Средствата ще могат да се ползват само от вече консолидираните райони Велико Търново, Габрово, Плевен, София-град, София-област, Търговище, Хасково и Добрич. Така се следва политиката за окрупняване на сектора, което би трябвало да даде по-голяма възможност на операторите да се самоиздържат.

Средствата ще са безвъзмездни, тъй като е отчетено, че повечето ВиК оператори не разполагат с достатъчно активи за вземане на заеми, а това би могло да окаже влияние и върху цените на водата за населението. Все пак обаче бенефициентите ще трябва да участват със съфинансиране, което ще бъде покрито от финансови инструменти по програмата. Те ще са под формата на заем за общините, като за целта са предвидени 20 млн. евро.

Ресурсът ще може да се използва и за разработването на регионални прединвестиционни проучвания за районите Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик и Разград след тяхното консолидиране.

За насърчаване на прехода към кръгова икономика по приоритет “Отпадъци” по програмата се заделят 611,49 млн. лв.

Акцент е управлението на битовите отпадъци от общините, които да доизградят системите си за разделно събиране и рециклиране и подготовка за повторна употреба, рекултивация на депа, както и информационни и разяснителни кампании. Оползотворяващите организации не са допустими бенефициенти, няма да се подкрепя и изграждането на nинсталации за изгаряне или друго оползотворяване на отпадъци
с производство на енергия, както и за инсталации за предварително третиране на смесени битови отпадъци.

Предвижда се грантово финансиране заради законовите ограничения за поемане на дълг от общините. Финансови инструменти ще има за мерките за рециклиране отпадъци, като те ще са в размер на 18,2 млн. евро.

По приоритет “Биологично разнообразие” ще се продължи развитие на мрежата “Натура 2000”, както и опазването и възстановяването на екосистемите извън нея. Предвиденият бюджет е 259,09 млн. лв.

С парите ще се разработят планове за управление на зоните по “Натура 2000”, ще се правят теренни проучвания за подобряване на знанията за видовете и природните местообитания и тяхното опазване, ще се създадат нови зелени площи и др.
Последният приоритет е “Риск и изменение на климата”. Негови цели са осигуряването на капацитет за борба с горските пожари, разработването на цифрови модели, анализи и прогнози във връзка с климатичните изменения, мерки за управление на риска от наводнения и засушаване. Ще се инвестира и в система за управление на водите в реално време за останалите 12 основни реки . За целта са заделени 441,31 млн. лв.

Made on
Tilda