Новини

Подкрепа за разработване на процедура „Подкрепа за внедряване на услуги за дигитализация на микро и малки предприятия от туристическата индустрия за преодоляване на икономическите последствия от панде

Министърът на туризма г-жа Ангелкова изрази с писмо до УО на ОПИК (с копие до нас) принципната си подкрепа на предложението на Сдружение Бизнес агенция по проект Interreg_DEVISE за разработване на процедура „Подкрепа за внедряване на услуги за дигитализация на микро и малки предприятия от туристическата индустрия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК.

Министърът подчертава адекватността и навременността на предложението и солидната му обосновка, като заявява, че Министерството ще съдейства за реализирането на по-нататъшни действия.

Развитието на съвместните ни усилия с туристическия бизнес от Варна и Бургас (с активното участие на Krasimira Markovich), обединяването на десетина асоциации и камари за подкрепа на предложението показва, че политиките могат да бъдат подобрявани за повече ползи за хората и европейските пари - насочвани към непланирани и нови нужди от самите потребители на помщта. Добрите идеи и изпробваните решения от проектите ни по Програмата за междурегионално сътрудничество Interreg Europe са безценен ресурс, когато хората и бизнесът се обединят за промяна.

Продължаваме да работим за реализирането на процедурата.

Made on
Tilda