Добри практики DEVISE

Регионален производствен дигитален иновационен център IoT-Compass

Инициативата "Публично-частно партньорство" ("PPP") има за цел да помогне на производствените предприятия в ЕС, и по-специално на МСП, за да се адаптират към глобалния конкурентен натиск. Те оказват своята помощ чрез разработване на необходимите ключови технологии в широк спектър от сектори. Регионалните производствени дигитални центрове за иновации (RMDIH) са отговор за разпространението на резултатите от научните изследвания и ноу-хау за МСП в региони в цяла Европа. SeAMK и Техническият университет в Тампере (TUT) подготвиха бизнес плана за IoT-Compass Hub, фокусиран в дигиталното производство и индустриалния интернет чрез I4MS-поддръжка. Това е първия RMDIH  център във Финландия в тази технологична област и е активен също в Южно Остроботния регион. 

Мисията на IoT-Compass Hub е да подпомага употребата на интернет на нещатата, кибер физическите системи и дигиталното производство в МСП и MidCaps, за да повиши тяхната производителност и конкурентоспособност и да спечели икономическа изгода в региона. Нуждите на компаниите са: 

- наличието на експерти в областта на дигитално производство и индустриалния интернет в бъдеще 

- има много технологии на разположение, но компаниите се нуждаят от реалистични пилоти, на които да могат да основават оценката си на приложимостта на своето производство и продукти 

- нарастващ брой компании са наясно, че трябва да започнат работата по разработване, но не знаят откъде да започнат. 

IoT-Compass Hub 

- формира демонстрационна, пилотна и разработваща среда за производствените индустрии, използвайки съществуващите IoT и Cyber ​​Physical Factory - инфраструктури, 

- разработва дейности за подкрепа на МСП и MidCaps при създаването на тяхното ноу-хау и намирането на нови таланти 

- формира мрежова общност и неутрален форум, където производствени компании, доставчици на технологии, ИКТ компании, университети, организации за научноизследователски технологии и доставчици на експертни услуги могат да се срещнат и да започнат нови дейности. 

Услуги за компаниите: 

Дигитална оценка на зрелостта 

Дигиталната оценка на зрелостта помага на компаниите да се възползват от дигиталното производство и индустриалния интернет в своя бизнес и разработване на продукти. IoT-Compass Hub предлага менторство за разработката. 

Академия за дигитална фабрика 

В Индустриалната Интернет лаборатория в Технологичното училище SeAMK компаниите научават повече за дигиталното производство и индустриалния интернет. Компаниите могат да използват лаборатория в собствената си разработка с ръководството на специалисти. 

IoT пилоти 

Компаниите могат да предложат свои теми, които да бъдат пилотирани в Индустриалната Интернет лаборатория. Компаниите могат също така да използват лабораторна среда за тестови цели в свои собствени проекти. 

Нужни ресурси 

Цената на лабораторното оборудване беше приблизително 270 000 евро, инвестициите бяха направени през 2015-2016 г. 

През 2015-2018 г. приблизително 280 000 EUR бяха използвани за повишаване на компетентността на персонала. 

50 000 евро бяха изразходвани за подготовка на Digital Innovation Hub на 2016-2017. 

Начало и край 

Започва през 2017 и продължава все още. 

Доказателство за успех (постигнати резултати) 

Резултатите могат да бъдат оценени в по-дълъг срок. Интересът към IoT-Compass Hub обаче е толкова голям, че големи компании финансират операцията. МСП бяха изслушани по време на фазата на подготовка на бизнес плана, така че базата е изградена от нуждите на компаниите. 

През 2018 г. участваха 6 компании, които ще се увеличат до 12 през тази година (2019 г.). 

12 е подходяща бройка присъстващи и позволява да се предприемат конкретни мерки в рамките на една календарна година. В допълнение към това в екосистемата има 12 активни компании и мрежата непрекъснато се разширява. 

Срещнати трудности 

За МСП може да бъде трудно да планират ресурсите за персонала по такъв начин, че да могат да поемат ангажимент да продължат своите проекти за дигитална трансформация. 

Потенциален обмен на знания 

Това е отличен инструмент за разпространение на резултатите от научните изследвания и ноу-хау за МСП в региони в цяла Европа. 

Допълнителна информация 

https://www.seamk.fi/en/iot-compass-hub/ 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/1467/view (EU DIH Catalogue) 

Made on
Tilda