Добри практики Carpe Digem

Здравеопазване от разстояние


Отваряне на части от здравната инфраструктура за компании чрез предоставяне на грижи от разстояние на граждани

Детайлна информация за практиката


Цел
Да осигури здравни услуги от разстояние за отдалечените и слабо населени райони в Швеция.
-             да осигури на бизнеса и гражданите контролирана здравна среда, където те могат да тестват, наблюдават и развиват критични услуги за отдалечено здраве и грижи;
-             да се засили потенциалът на селските райони като иновационна зона.
-             да се повиши ефективността, като същевременно се поддържа или повишава нивото на обслужване.

Услуги


Общинската в шведския град Стуруман, заедно с изследователския център в регион Вестерботен, съвместно отварят части от здравната си инфраструктура на компании за предоставяне на услуги за грижи от разстояние на гражданите.
Едновременно с отварянето на инфраструктурата се тества модел за иновации в услугите за критични услуги. Моделът се основава на няколко стъпки - идентификация, разработване на услугите, тяхното пилотиране, преход към експлоатация и нови практики. Моделът е общ и трябва да може да се използва във всички области на обществената услуга.
Основните проблеми, разглеждани от тази добра практика, са да се гарантира достъп до здравни услуги на разстояние за слабо населените райони и да се стимулира съвместното създаване на здравни услуги чрез ангажиране на гражданите.

Заинтересовани страни и бенефициенти:
Гражданите, живеещи в слабо населени райони в Швеция, които нямат достъп до здравни услуги. Бизнесът и фирмите се нуждаят от заинтересоваността на хората за съвместно създаване, тестване и валидиране на иновативни продукти и услуги.
Местните власти трябва да улесняват процеса на дигитална трансформация.Нужни Ресурси
Необходими ресурси
•Финансиране в размер на 750000 евро
Персонал: Петима на пълно работно време
Начална и крайна дата
Начало: Януари 2019 г. – Януари 2021 г.
Доказателства за успех (постигнати крайни резултати)

Достъпът до здравна грижа от разстояние е в процес на развитие, като местата позволяват на компаниите да тестват и валидират с гражданите здравни услуги и приложения. Резултатите допринасят за създаването на нов пазар за доставчици на дистанционно управлявани здравни функции.

Срещнати трудности

Няма срещани трудности

Допълнителна информация


Потенциал за обучение или трансфер
Тази добра практика има потенциал да бъде прехвърлена в други градове или региони, търсещи цифрова трансформация на своята здравна система.
Методологията, разработена за развитие на услугите, е обща и се основава на международния опит. Той помага да се идентифицират областите, които са най-критични и имат най-голям потенциал да се променят, и подпомага процеса на промяна от идентификация чрез закрепване към внедряване и непрекъснато усъвършенстване.
Методологията е тествана в рамките на здравеопазването в съответните болници в град Сторуман. Методът ще продължи да се развива и след периода на проекта и ще бъде прехвърлен като част от Центъра за управление на шведската авиация.

Made on
Tilda