Блог

Инвестират 3,6 млрд. лв. в опазване на околната среда у нас до 2027 г.

Програмата ще бъде основният инструмент за подкрепа на инвестиции в областта на управлението на водите и отпадъците, кръговата икономика, биологичното разнообразие, качеството на атмосферния въздух, превенцията и управление на риска от природни бедствия и изменението на климата. Финансирането се осигурява от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и от държавния бюджет.

Планира се извършването на инвестиции за повишаване на равнището на свързаност и пречистване на градските отпадъчни води, намаляване на количеството депонирани битови отпадъци и увеличаване на дела на разделно събраните и рециклирани отпадъци и подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания и видове.
Програмата ще подкрепи и мерки, насочени към намаляване на замърсяването на атмосферния въздух от битовото отопление и транспорта, към превенция и управление на риска от наводнения, засушаване и повишаване подготвеността на населението за реакция при природни бедствия.

След като правителството прие решението, Управляващият орган на програмата ще я представи на Европейската комисия за окончателно одобрение, информираха от правителствената пресслужба.

До Европейската комисия ще бъде изпратена и Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 - 2027 г., след като министрите одобриха параметрите ѝ.
Програмата е с общ бюджет над 237,335 млн. лева, от който 70% се предоставят от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА), а 30% е националното съфинансиране.

С финансовата подкрепа на Програмата ще се постигне развитие на един по-конкурентноспособен, по-устойчив, по-модерен сектор „Рибарство”, уверяват от Министерския съвет. Със средствата ще се направят промени, с които ще създадат икономически, социално и екологично устойчиви риболовни дейности при производството на аквакултури и преработка на продукти от риболов и аквакултури. Това ще се постигне чрез повишаване на енергийната ефективност, дигитализация и диверсификация на производството.

През програмния период 2021 - 2027 г. фокусът ще бъде насочен и към насърчаване на адаптирането на риболовния капацитет, осъществяване на ефективен контрол и правоприлагане в областта на рибарството, включително борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

Част от финансовия ресурс ще бъде използван за повишаване качеството на събиране на надеждни данни, с цел вземане на решения, основани на знанието.
Друг основен акцент по Програмата е защитата и възстановяването на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми. С пари на Програмата ще се подпомагат и инвестиции в устойчива синя икономика в крайбрежните и вътрешните райони, както и ще се насърчава развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури.

Важен аспект от прилагането ѝ е и повишаване на знанията за морската среда и разширяване на морското наблюдение.
Made on
Tilda