Блог

Кръговата икономика ще е "новото нормално" и сега е моментът компаниите да я прегърнат

Някога чудили ли сте се какъв би бил светът без отпадъци? Знаете ли, че според различни оценки само 1% от материалите, използвани в производствените процеси, остават "в употреба" шест месеца след продажбата на продукта? Тогава какво се случва с останалите 99%? Всъщност почти половината от 100-те най-добри компании в света вече са възприели концепция, която има за цел да гарантира, че използваните от тях материали остават постоянно в употреба.

Днешната глобална икономическа система се основава на линеен модел, който става доминиращ след първата индустриална революция и концепцията за масово производство. През последните 200 години този модел осигури икономически растеж и увеличи просперитета. Същевременно обаче той подложи екосистемите на Земята на сериозно изпитание. Причината: при линейният модел природните ресурси се използват за ограничено време, след което се изхвърлят като отпадък. Ето защо той е познат и като "вземи-направи-изхвърли" ("take-make-dispose").

За разлика от него кръговата икономика е алтернативен икономически модел, който включва отделянето на икономическата дейност от потреблението на ценни ресурси. Кръгов модел означава ефективно използване на ресурсите и приоритизиране на възобновяемите енергийни източници с цел увеличаване използваемостта и живота на продукта, за да се извлече максимална стойност, както и възстановяване и повторно използване на страничните продукти и отпадъци за създаване на нови материали или продукти. Ключова за кръговата икономика е отговорността за управление на потока от възобновяеми ресурси и запасите от ограничени материали.

Този "кръговрат" се базира на три всеобхватни принципа, които формират десет съответстващи стратегии. Диаграмата по-долу илюстрира непрекъснатия поток от ресурси както във фазата на производство/разпространение, така и във фазата на потребление.


  • Циркулярността във фазата на производство/разпространение е интегрирана в четири стратегии (1-4), които имат за цел да увеличат максимално използването на ВЕИ и да сведат до минимум загубата на стойност във веригата на стойността.
  • Във фазата на потреблението има шест стратегии (5-10), които минимизират загубата на стойност чрез максимално ефективно използване на продукти и материали ─ чрез споделяне, повторна употреба, поправяне, преработване и рециклиране.

Краят на жизнения цикъл на продукта представлява загуба на стойността, тъй като важни странични продукти не биват използвани повторно. Обратно, при кръговата икономика продуктите се използват отново, за да се добави допълнителна стойност.


Защо компаниите избират да преминат към кръгова икономика


Ползите от кръговите модели стават все по-очевидни, но въпреки това е важно дискусиите да включват подробности за създаването на стойност за компаниите, които се позиционират като пионери в кръговата икономика. Значителен напредък към кръгова икономика ще може да бъде постигнат само ако те са мотивирани да трансформират своите бизнес модели.


Има два основни проблема, причинени от линейния производствен модел, които ускоряват деградацията на околната среда и недостига на ресурси. Те дават отражение и върху веригите за доставки на компаниите.


  • Недостигът на ресурси означава колебания в цените на суровините, както и несигурност в наличността и потока от суровини, което може да доведе до още по-високи цени при поддържането на линеен производствен модел. Ето защо променливите разходи за ресурси са един от двигателите за преминаването към кръгова икономика: тя предлага алтернатива. Пример за това е използването на опаковки от пластмаса на биологична основа, вместо от пластмаса от изкопаеми горива. Друг пример е намаляването на рисковия фактор при преминаване от снабдяване с добивни ресурси към използване само на рециклирани материали като алуминий, мед, калай и волфрам, което водещи компании в телекомуникационния сектор вече предприемат. Тези стратегии показват , че кръговия подход прави веригата за доставки на компанията по-устойчива, като същевременно намалява разходите.
  • Изменението на климата е друг страничен ефект на линейния модел.Той носи рискове, свързани с наличността на суровини и енергия. В бъдеще компаниите ще се сблъскат с повече наводнения, горски пожари и бури, които се очаква да са по-интензивни от тези в миналото. Климатичните рискове могат да намалят стойността на компанията средно с 2-3%, като някои сектори като комунални услуги или нефт и газ могат да загубят средно 4-4.5%.

Чрез преминаването към кръгова икономика компаниите могат да допринесат за ограничаване на глобалното затопляне и смекчаване на изменението на климата, като същевременно повишат собствената си устойчивост.


Как кръговата икономика ще навлезе в ЕС


Веригите за стойност се оказаха изключително уязвими, както показа и COVID-19 кризата. Изменението на климата носи допълнителни рискове. Няколко плана, законодателни пакети и други документи на ЕС целят да се борят с тези рискове и да мотивират развитието на кръговата икономика в редица сектори.

Пакетът Fit for 55. Чрез "Подготвени за цел 55" (Fit for 55 Package) ЕС има за цел да намали нетните емисии на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. и да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. Така ЕС въвежда по-строго таксуване на въглеродните емисии, като по този начин насърчава използването на чисти енергия и технологии, възобновяемо и ефективно използване на ресурси във всички сектори, както и употреба.


Въглеродният данък за внос на някои стоки (CBAM ). Част от "Подготвени за цел 55" е и предложение за въвеждане на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM). Очаква се това да включва постепенно премахване на безплатните квоти за търговия с емисии между 2027 и 2032 г. в секторите цимент, желязо и стомана, алуминий, електроенергия, торове, полимери, органични химикали и водород. След като CBAM бъде въведен изцяло, вносителите (митнически декларатори) ще трябва да се регистрират в централния CBAM орган по специална процедура, определена от техния местен компетентен орган, за да имат право да внасят тези продукти в ЕС. При определени обстоятелства, ако вносителите могат да докажат, че въглеродната такса вече е била платена в страната на произход (където са възникнали действителните емисии), те могат да претендират за намаляване на броя на CBAM, които трябва да бъдат предадени, пропорционално на вече платената такса.


Този нарастващ регулаторен и стратегически тласък към устойчиви вериги на стойността крие редица рискове, свързани с неспазване на изискванията. В същото време обаче има много предимства ─ преосмисляне на продуктовия дизайн и бизнес моделите, възможност за проследяване на материалите в цялата верига на стойността и др. Устойчивите вериги на стойност позволяват интегрирано управление на ресурсите във веригите за доставки през целия жизнен цикъл на продуктите и активите чрез приемането на принципи на кръговата икономика. Те дават възможност за устойчиво производство и потребление на стоки и продукти чрез намален добив на необработени суровини и отпадъци във веригите за доставки.


Също така те оптимизират използването на вода, енергия и материали, без да се компрометира качеството на продуктите и услугите и позволяват намаляването и премахването на емисии на парникови газове по цялата верига на стойността. В същото време могат да създадат нови работни места в дейности като препродажба, преработка и рециклиране, да осигурят достъп до нови пазари, да дадат възможност за разработване на неустойчиви бизнес модели и да създадат и засилят сътрудничеството във веригите на доставки.


Пътят напред


Сега е моментът бизнесът да приветства концепцията за кръгова икономика. Гражданите и компаниите се стремят да променят радикално начина, по който функционира икономическият модел днес. Чрез създаване на чувство за неотложност правителствата могат да създадат стимули за компаниите да разработват нови бизнес модели, които са ефективни, екологични и устойчиви. Бизнесите, които успеят да внедрят радикални иновации, за да създадат нови бизнес модели днес, ще бъдат истинските победители утре, тъй като принципът на кръговата икономика се превръща в "новото нормално". Кръговият бизнес модел е и един от основните инструменти, с които компаниите могат да постигнат 12-тата от Целите на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. - "Отговорно потребление и производство".


Едно е сигурно ─ настоящият линеен икономически модел е неустойчив и трябва да бъде променен. Това трябва да стане възможно най-скоро, тъй като проблемите, до които води, ще бъдат все по-трудни за разрешаване, ако чакаме прекалено дълго. За да си осигурят приходи в дългосрочен план, компаниите трябва да действат сега ─ да променят начина, по който правят бизнес, и да се ориентират към кръговата икономика.

Made on
Tilda