Блог

Какво означава „електронен трудов запис“

Темата за електронната трудова книжка отново е на дневен ред, след като бе внесен за разглеждане законопроект, който цели създаването на електронен трудов запис, който да замени досега съществуващата хартиена трудова (служебна) книжка на работниците и служителите, включително и държавните служители.

Намеренията да се създаде електронен регистър на заетостта, поддържан от Агенцията по заетостта, в който се вписват всички данни от трудовата книжка на работещия. Трудовата книжка да се замени с „електронен трудов запис“, до който работниците и служителите ще имат достъп.

При какви условия ще имаме електронната трудова книжка

Предвижда се и преходен период за сканиране и изпращане на данните от всички трудови книжки от работодателите. Също така се предвижда и автоматично изчисляване на трудовия стаж на лицата и заличаване на текстовете от Кодекса на труда относно обезщетения, дължими от работодателя при незаконно задържане на трудовата книжка.

Едва ли има човек, който да е против идеята за въвеждане на съвременни технологии и методи за обработка на информация, свързана с индивидуалните данни съпътстващи и отразяващи трудовия път на всеки работник или служител, включително и държавните, както и на факти и обстоятелства, които са от значение за трудовата им дейност.

Какви са обаче особеностите и рисковете при една евентуална промяна на законодателството - в тази посока и как могат да бъдат избегнати, отговор предоставя д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.При по-задълбочено и експертно проучване на въпроса, иначе добрата идея за въвеждане на електронна трудова книжка, крие редица рискове, които следва да бъдат обезпечени. Пораждат се много повече въпроси за размисъл, отколкото такива се съдържат на пръв поглед.

Един от тези въпроси е кой и как ще има достъпът до базата с данни, съдържащи се в електронните трудовите книжки, още повече, че по сега действащото законодателство тези документи са собственост на работниците/служителите.

Друг въпрос, на който следва предварително да се даде отговор, е кой и по какъв начин ще обезпечи допълнителна административна тежест за работодателите, например в процеса на сканиране на трудовите книжки, въвеждането на базата данни в специалния регистър и най-важното – кой и по какъв начин ще носи отговорност при грешно въведени данни.

Оформяне на трудовата ни книжка при прекратяване на работа

В обобщение, направените предложения не охраняват достатъчно правата на работниците и служителите, доколкото работодателят ще има достъп до изплатените обезщетения за неспазено предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение, обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск и други подобни данни, които се изчисляват на база на възнаграждението на лицето, поради което работодателите ще имат достъп до информация за заплатата от предишната работа на евентуалния кандидат.

При това положение евентуалните кандидати за нова работа ще бъдат поставени в по-неблагоприятна позиция, когато следва да договарят размерите на трудовото си възнаграждение, а в аргументите на работодателите за отправна точка винаги ще бъде размера на заплатата от предходната работа на кандидата.

Това са само малка част от примерите, в които става ясно как една добра идея, когато не е достатъчно добре прецизирана и е пропуснат (може би и умишлено) елемента на защитата на правата на работещите, може да се превърна в огромна тема за спорове между различните страни в трудовите правоотношения и практически да не може да бъде реализирана.

България категорично има нужда от дигитализация не само в областта на трудовата книжка, но и във всички процеси, свързани с административните ангажименти на страните в работните отношения. За да се случи това, със сигурност следва да бъде подходено в много по-мащабен план, но и в много по-експертен.
Made on
Tilda