Блог

Проект RADAR на Interreg: подобряване на пътната безопасност в държавите от Дунавския регион

"Не трябва да спираме да инвестираме в по-безопасни пътища. Всеки живот е важен, всеки живот има значение, а ние вече разполагаме със знанията и инструментите за спасяване на живот и намаляване на травмите по нашите пътища."
Марко Шеврович, водещ партньор по RADAR, Европейски институт за оценка на пътищата — EuroRAP (EIRA)

Експерти в областта на пътната безопасност и инфраструктурата осъществиха сътрудничество по проекта „Оценка на риска на пътищата в Дунавския район“ (RADAR). В него участваха 12 държави, 13 министерства и пътни служби.
В продължение на три години те осъществяваха дейности за обучение на специалисти, работещи в областта на пътната безопасност, и проучваха подобренията на пътната инфраструктура.

 Инфраструктура, благоприятстваща намаляването на произшествията

Експертите анализираха наличните данни, за да определят най-опасните пътни участъци в региона и причините за произшествията. Тази информация беше използвана, за да се помогне на властите да подобрят пътното оформление, пешеходните пътеки, велосипедните алеи и местата за пресичане. Сред подобренията, направени в няколко държави, бяха инсталирането на предпазни бариери и осигуряването на по-видими знаци.
Специално внимание беше обърнато на безопасността на пътищата в близост до училищата и бяха изготвени планове за намаляване на риска от произшествия в тези уязвими райони. Друг приоритет на RADAR беше повишаването на безопасността на пътищата за пешеходци и велосипедисти.

В осем държави бяха изпълнени пилотни дейности за тестване на подобренията в областта на безопасността, разработени по време на проекта. Беше изготвен инвестиционен план за по-безопасни пътища, който ще осигури общ подход за намаляване на смъртността по пътищата. Материалите по проекта бяха публикувани на всички езици в Дунавския регион.

Споделяне на решения

Обучението беше ключов елемент в проекта, тъй като често са необходими много години за постигане на значително намаляване на броя на катастрофите, свързано с промените в инфраструктурата. Във всяка от участващите държави се проведоха петдневни курсове на обучение, които информираха пътните инженери и органи как да идентифицират рисковете и да прилагат икономически ефективни решения.
В Словения, Хърватия, Унгария, Словакия и Обединеното кралство бяха организирани двудневни учебни посещения за обмен на най-добри практики и решения в областта на пътната безопасност.

Участващите региони вече се възползват от по-доброто управление на скоростта и по-безопасните пътни потоци по своите пътища. Създадена е транснационална експертна група по пътна безопасност, която ще използва резултатите от проекта, за да предостави информация за националните планове за пътна безопасност.

Общ размер на инвестицията и финансирането от ЕС

Общият размер на инвестицията по проекта „RADAR — Оценка на риска на пътищата в Дунавския регион“ е 2 152 510 EUR, от които 1 829 633 EUR са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския инструмент за съседство и Инструмента за предприсъединителна помощ чрез оперативнаа програма Interreg за транснационално сътрудничество „Дунав“ за програмния период 2014—2020 г.
Made on
Tilda