Добри практики Digital Regions

Португалия i4.0 – Националната стратегия на Португалия за дигитализиране на индустрията


Португалия i4.0 е португалската стратегия за развитие на индустрията в дигиталната сфера. Целта е да се постави Португалия на челно място в четвъртата индустриална революция.
Що се отнася до дигитализацията, Португалия държи средно ниво, сред другите държави членки на Европа. По отношение на човешкия капитал, страната се представя доста под средното ниво в ЕС. За подкрепа на дигитализиране на икономиката, през 2017 Министерството на икономиката създаде обща стратегия за дигитализация на индустрията, наречена „Програма 4.0“. Работата по националната стратегия Програма „Индустрия 4.0“ започна през април 2016, използвайки подхода „отдолу нагоре“, с консултация от около 120 заинтересовани страни, включващи 88 компании, академици, институти, асоциации и национални органи чрез поредица от интервюта, семинари и изслушвания. Резултатът от тези консултации беше списък с предложени мерки за ускоряване на приемането на индустрията 4.0 от националните компании, който след това беше утвърден от Стратегическия комитет, съставен от представители на правителството, националните органи и частния сектор. Фаза I на програмата, беше насочена главно към повишаване на осведомеността за индустрията 4.0 сред португалските компании и широката общественост и беше приключена в края на 2018 г.
Фаза II на програмата стартира през април 2019 г. и включва 3 оси - „Обобщаване, капацитет и асимилация“ с по-конкретен акцент върху иновациите и развитието на знанието, за да се стимулира преходът към индустрия 4.0. На този етап от програмата правителството има за цел да стимулира икономическия и социален растеж чрез масова дигитална трансформация на бизнес модели.

Доказателство за успех

Разработен е инструмент за мониторинг на въздействията, който показва пряката връзка между политическите линии и възможното въздействие. От 64-те мерки бяха изпълнени 95%, които засегнаха над 24 000 компании и над 550 000 души.
Десетгодишните цели на програмата „Индустрия 4.0“ са да се включат 20 000 компании, да се обучат и надграждат 200 000 работници и да се финансират 350 трансформиращи се проекта.
Втората фаза от програмата беше пусната през април 2019 с по-конкретен фокус върху иновация, развитие на знанията, за да се стимулира преходът към индустрия 4.0, използвайки метод, който се базира на 3 оси – обобщаване, капацитет и асимилация.
GENERALIZE i4.0 - Насърчаване на споделянето на знания, опит и ползи за стимулиране на масов преход към i4.0.
CAPACITATE i4.0 - Увеличаване на знанията на хората, за да може предприятията да приемат i4.0 и да гарантират, че този преход се извършва по приобщаващ начин и на базата на квалифицирана заетост.
ASSIMILATE i4.0 - Насърчаване, благоприятстване и финансиране на достъпа на предприятията до тестване на i4.0 методи и технологии, както и подкрепа за тяхното мащабиране и трансформация.

Потенциал за обучение и трансфер

Тази практика има потенциал за прехвърляне в други страни. Има няколко основни аспекта, които трябва да се вземат предвид, за да бъде успешна:
- Да се осигури частно финансиране.
- Включването на частни компании в разработването и финансирането на мерките се счита за ключов фактор
- Дизайнът на стратегията се основава на подход „отдолу нагоре“, включващ и ангажиране със заинтересовани страни от индустрията, науката и образованието, за да се определят нуждите и потенциалите на индустрията.
- Включване на съответните заинтересовани страни, представляващи цялата верига на стойността на ключовите сектори за икономиката на страната.
- Основно е ангажирането на всички икономически оператори, по-специално на многонационални компании, тъй като тези участници играят централна роля в ръководните дейности и прилагането на частни мерки.
- Използването на цифрова платформа за управление и прилагане на Indústria 4.0 гарантира, че всички участници са добре свързани, като същевременно улеснява прилагането и управлението на мерките.


: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Ind%C3%BAstria%204.pdf

https://www.industria4-0.cotec.pt/en/industry-4-0-program/objectives/
Made on
Tilda