Новини

Приключи проект BG2005/017-353.10.01-2.81 „Иновативен модел за ефективно предприемачество”

На 26.05.2009 се проведе Държавен изпит, с който приключи успешно курсът на обучение „Сътрудник в малък и среден бизнес”, модул от проект BG2005/017-353.10.01-2.81 „Иновативен модел за ефективно предприемачество”, с обща продължителност на курса - 680 ч. Лектори на обучението бяха преподаватели от Икономическата катедра на Технически университет – Варна, който е един от партньорите по проекта. Изпитът се проведе в две части – теория и практика, като практичната част се състоеше в защитата на бизнес план, изготвен от всеки от обучаемите по проекта.

Преподавателите, участвали в изпитната комисия споделиха задоволството си от отличното представяне на курсистите и изразиха своята увереност в постигането на основната цел на обучението, а именно придобиване на управленски умения и компетенции на бъдещите предприемачи за водене на преговори, за разрешаване на конфликти и добро управление на човешките ресурси, за правилно позициониране на пазара, управление на инвестициите и водене на фирмено счетоводство, управление качеството на предлагания от тях продукт и др.

На успешно завършилите курса на обучение ще бъдат официално раздадени удостоверения за професионално обучение по част от професия „Оператор на компютър” и свидетелства за професионална квалификация по професия „Сътрудник в малък и среден бизнес”, издадени от ЦПО към Екселиа ЕООД.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Програма ФАР 2005 – Икономическо и социално сближаване
BG2005/017-353.10.01
Схема за безвъзмездна помощ по проект “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”
Made on
Tilda