Новини

Сдружение "Бизнес Агенци" внесе предложение за добавяне на допълнителни приоритетни направления в Тематична област „Информатика и ИКТ“ в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Републ

image
Експерти от Сдружение Бизнес агенция взеха участие в серията Тематични семинари във връзка с изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България (ИСИС) в периода 20-27 юни 2017 г., в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи в България, ул. Г.С. Раковски № 108, ет. 2, зала №3, на 20.06.2017 г.: в Тематичен семинар „Мехатроника и чисти технологии“, на 21.06.2017 г., в Тематичен семинар „Информатика и ИКТ“ и на 23.06.2017 г. в Тематичен семинар „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“. Сдружението внесе официално Предложение за добавяне на допълнителни приоритетни направления в Тематична област „Информатика и ИКТ“ в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. на база на работата по проект “Хокеър - Иновативни решения за домашни грижи чрез укрепване на сътрудничеството в регионалните иновационни вериги" по програма Интеррег Европа 2014-2020.
image


По време на семинарите бяха разгледани следните теми:
  1. Представяне на напредъка по изпълнението на целите на ИСИС;
  2. Информация за разработените технологични пътни карти за тематичните области на ИСИС;
  3. Национална стратегия за развитие на научните изследвания 20176-2030 г. – мерки и действия за подпомагане на научните изследвания и иновациите в тематичните области за интелигентна специализация и свързаната с тях научна инфраструктура;
  4. Представяне на резултатите от проведените конкурсни процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, във връзка с изпълнение на целите на ИСИС;
  5. Представяне на възможностите на програма „Хоризонт 2020“ за подкрепа на научните изследвания и иновациите, в съответствие с тематичните области на ИСИС;
  6. Дискусия с оглед актуализация на приоритетните тематични подобласти на ИСИС, в т.ч. и по райони за планиране и прецизиране на регионалната интелигентна специализация;
  7. Дискусия относно възможностите за дефиниране на действия и мерки по разработените технологични пътни карти.

Целта на тематичните събития бе да се насочи фокусът на внимание към задълбочаване на сътрудничеството между българските компании и академичната общност в тези области и да се откроят основните приоритетни области на действие за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в периода 2014-2020 г.

Във форумите участваха представители на държавни ведомства и институции, водещи специалисти в съответните тематични области и в областта на иновациите и научните изследвания, представители на академичната общност, висши учебни заведения, научно-изследователски институти и звена, представители на работодателските организации, бизнеса и неправителствения сектор.
Made on
Tilda