Новини

Предстоящо откриване на пилотен информационен консултативно-обучителен център във Варна по проект BG EIF 2008/01-03.01

Предстои откриване на пилотен информационен консултативно-обучителен център във Варна в рамките на проект BG EIF 2008/01-03.01 „Врата към България: От имиграция към интеграция” - Създаване на пилотен информационен център в гр. Варна, финансиран от Европейски фонд за интеграция на граждани от трети страни.

Проектът залага иновативния подход на пилотен мултифункционален център, който да е отправна точка за имигрантите, като отговаря на техни проблеми в различни аспекти, свързани с работа, настаняване, образование, социални, здравни, културни, политически, административни или правни въпроси с цел да се превърне в една своебразна „врата към България”.

В центъра ще работи екип от квалифицирани и специално обучени кадри, които ще предоставят редица взаимнодопълващи се услуги, концентрирани на едно място.
Очаква се официалното откриване да се състои началото на месец декември 2009 г. Проектът е на стойност 86 375,78 лева, от които 64 781,83 лева са финансирани от Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни и 21 593,95 лева са от Национално Съфинансиране. Проектът се реализира от Сдружение “Бизнес Агенция Варна”.

BG EIF 2008/01 Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС”
BG EIF 2008/01-03.01 „Врата към България: От имиграция към интеграция” - Създаване на пилотен информационен център в гр. Варна

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бизнес агенция Варна” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на труда и социалната политика.”
Made on
Tilda