Новини

Нов проект дава живот на център за работа с имигранти

Центърът за работа с имигранти във Варна продължава да функционира, благодарение на втория проект „Врата към България: уан-стоп-шоп за устойчива интеграция на имигранти”.

Целта на проекта е да осигури условия във Варна за интеграция на имигранти от държави извън ЕС чрез утвърждаване на интеркултурен недискримиционен модел. Екипът работи за улесняване достъпа на имигрантите до институциите и обществените услуги наравно с местните граждани, осигуряване на условия за социализация на имигрантите чрез добиване на знания и адаптиране в обществото и улесняване на социалната интеграция на имигрантите посредством социално общуване.

Проектът взима предвид многообразието на имигрантската общност, разширява и улеснява достъпността, като привлича експерти от съответните етнически общности, увеличава шансовете за професионална и социална реализация на новопристигналите имигранти, като мобилизира участие на широк кръг експерти от Варна. „Отваря” вратите на институциите и държавно-обществените форми за политики за граждани на страни, които на са членки на ЕС. Създава устойчиви връзки, мрежи и контакти между ГТД(граждани на трети държави, които са извън ЕС) и българското общество.

В рамките на проекта ще се организират няколко кръгли маси и дискусии с представители на неправителствени организации, различните вероизповедания и църкви в града, представители на бизнеса, потенциални работодатели на имигранти, както и на най-добрите обучителни центрове, които да предложат съпътстващо обучение на нуждаещите се.

Консултациите се провеждат с помощта на културни посредници, които говорят свободно следните езици: руски, турски, фарси, арменски, грузински, китайски и румънски.

Центърът организира безплатни курсове по български език на различни нива, включително и за деца, също и курсове по гражданска ориентация и история и култура на България.

Центърът предлага също и правни услуги и консултации, помощ за започване на собствен бизнес или за намиране на работа.

Можете да намерите центъра в интернет на www.welcometovarna.org или на адрес: Варна, ул. Презвитер Козма 13.
Made on
Tilda