Блог

Какво е „ПЛАСТИК ПАКТ България“ и какви са нейните цели?

„ПЛАСТИК ПАКТ България“, обединяваща браншови организации, фирми и държавни институции с цел намаляване на отпадъците от пластмасови опаковки и оползотворяването на пластмасата като суровина в кръговата икономика на България.
„ПЛАСТИК ПАКТ България“ е част от разрастваща се глобална мрежа, в която до момента участват национални и регионални PlasticsPact в Европа, Австралия и Нова Зеландия, Великобритания, Канада, Кения, Нидерландия, Полша, Португалия, САЩ, Франция, Чили и Южна Африка.

Учредители на „ПЛАСТИК ПАКТ България“ са Българската стопанска камара, Сдружение „Храни и напитки България“, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, Браншова асоциация полимери, Българската камара на химическата промишленост, Българската оползотворяваща и рециклираща асоциация, Денкщат България, Сдружението за модерна търговия и Съюзът на пивоварите в България. Инициативата се ползва от институционалната подкрепа на Министерството на околната среда и водите, Министерството на иновациите и растежа и Министерството на образованието и науката.

 „ПЛАСТИК ПАКТ България“ е първата и единствена на Балканския полуостров платформа, която успява да привлече толкова широко представителна професионална общност, концентрираща експертиза, знания и ресурси, необходими за постигането на националните цели, заложени в областта на управлението на отпадъците, както и за подпомагане на разработването и анализа на нормативни документи, свързани с прилагане на изикванията на европейската Зелена сделка.

Участниците в инициативата ще обменят знания, компетенции и добри практики в областта на оползотворяването на отпадъците от пластмаса като суровина в кръговата икономика на България, ще насърчават изследвания и иновативни решения (в т.ч. в партньорство между публичния и частния сектор) и в диалог с институциите ще предлагат инструменти за прилагане на съответните модели за кръгова икономика и устойчиво развитие. В рамките на инициативата ще се търси подкрепа за разработване и/или внедряване на иновации, в т.ч. чрез установяване и разширяване на критично необходимата инфраструктура в страната. Планира се и реализирането на кампании за повишаване на осведомеността на гражданите, съобразени с ценностите и посланията на Пакта, с цел постигане на силна ангажираност на всеки гражданин и цялото общество за ускорено създаване на устойчива система за пластмасите в България.

Въпреки, че бележи значителен напредък, разделното събиране на опаковките (вкл. пластмасовите) и тяхното рециклиране трябва да стане по-ефективно и да осигурява материал за повторно влагане в производството на продукти. Пуснатите на пазара у нас опаковки от пластмаса през 2019 г. нарастват с около 100% спрямо 2010 г., докато рециклираните нарастват с около 150%. Въпреки това, пуснатите на пазара опаковки от пластмаса нарастват доста по-бързо от обхванатите в организациите по оползотворяване. През 2019 г. на пазара у нас са пуснати 163 хил. тона пластмасови опаковки, от които са рециклирани 82 хил. тона (50%). Рециклирането на тези опаковки спестява 125 хил. тона СО2 емисии и се намалява въглеродният отпечатък от употребата, например, на 102 хил. тона въглища или преработването на въглеродния двуокис от 182 хил. дървета.

„ПЛАСТИК ПАКТ България“ си поставя пет амбициозни цели до 2025 г.:

  1. Идентифициране и елиминиране на проблематични и ненужни опаковки чрез редизайн, иновации и алтернативни модели на доставка;
  2. 100% от пластмасовите опаковки да бъдат рециклируеми, да могат да бъдат употребявани повторно, където е подходящо, или да бъдат компостируеми, като това да е изключение при ясно дефинирани предпоставки;
  3. Ефективна подкрепа на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, тяхното сортиране и рециклиране за постигане на най-малко 55% рециклиране от пуснатите на пазара пластмасови опаковки, декларирани към организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки;
  4. Стремеж към постигане на средно 30% рециклирана пластмаса в опаковките от пуснатите на пазара в съответствие със законовите и технологичните изисквания и когато това е практически възможно за съответните продукти;
  5. Повишаване на информираността и ангажираността на потребителите в областта на повторната употреба, разделното събиране, рециклирането и намаляване на замърсяването с пластмаси.
Made on
Tilda