Добри практики Carpe Digem

Как един ирландски град преживя пълна цифрова трансформация

Инициатива, подкрепена от Европейската комисия за подпомагане на постигането на устойчив икономически растеж в ирландския град Лондондѐри чрез интегриране на модерни технологии.
Тази инициатива насърчава и допълва взаимодействието между съществуващите политики, включващи цифрови приоритети, планирани дейности в подкрепа на дигиталната трансформация.
Начинанието следва методология, разработена и подкрепена от Европейската комисията, която черпи вдъхновение от препоръките, изложени в „План за градове като стартови площадки за цифрова трансформация“. Освен това то засилва мрежите между градовете-модели, улеснява тяхното участие в текущи европейски инициативи, засилва сътрудничеството между заинтересованите страни и междурегионалните партньорства и стимулира инвестициите.
В Дери пътната карта на стратегията включва 26 конкретни действия, ръководени от 5 оперативни цели:
• Умения: Привличане и задържане на достатъчен брой служители с цифровите умения, необходими на предприятията в ключовите сектори
• Изследвания: Увеличаване капацитета за дигитални изследвания, в който градът има относително предимство, като същевременно се фокусира върху нуждите на ключовите сектори на града
• Инфраструктура: Фокусиране на инвестициите в цифрова инфраструктура в областите и технологиите, необходими за подпомагане на интелигентния град, тестовия център и иновационния център.
• Иновации: Създаване на цифрова иновационна екосистема, която може да генерира нови работни места, предприятия и инвестиции въз основа на най-новите иновационни и предприемачески подходи
• Умен град: Приемане подходите за интелигентен град като основа за иновации в ключови икономически сектори и подобрено предоставяне на обществени услуги

Необходими ресурси
• Персонал: Организаторът на стратегията на половин работен ден за 1-годишен период
• Организиране на 4 семинара за изграждане на капацитет
• Консултантски услуги от експерти се предоставят от Комисията на ЕС
• Пътуване до 4 координационни/конференционни събития в Брюксел
Доказателство за успех
Предизвикателството на цифровите градове е послужило за създаването на екосистемата за насърчаване на дигиталната трансформация на град Дери.
То предостави на града и неговите заинтересовани страни формат, процес, график и метод за идентифициране, валидиране и определяне на приоритетите на усилията, необходими за ускоряване на дигиталната трансформация на града, фокусирайки вниманието там, където е най-необходимо.
В резултат на това е създадена конкретна стратегическа пътна карта.

Потенциал за обучение или трансфер
Това е добра практика с голям потенциал за прехвърляне в други градове/региони, търсещи своята цифрова трансформация. Методологията е тествана в 41 града на ЕС, така че възможността за прилагане е повече от сигурна. Амбицията е Дери да действа като модел за други градове във Великобритания, Ирландия и Европа.
Made on
Tilda