Блог

Трите зелени инициативи на "Главболгарстрой" за декарбонизация

Производство на иновативни строителни продукти и материали, широкомащабно налагане на новаторски по рода си мобилни инсталации за рециклиране на строителни отпадъци, както и изграждане на партньорства с академията и индустриални асоциации за водородни решения, са сред дейностите, които групата на Главболгарстрой изпълнява на ниво ЕС, посредством представителството си в Брюксел.

Европейската „Зелена сделка“ – пътната карта на ЕС за по-устойчива и климатично неутрална икономика на Съюза, цели да сведе до нула нетните въглеродни емисии до 2050 г. и да превърне Европа в първия климатично неутрален континент в света. Така тя се превръща в най-амбициозния до момента план за действие на Европейския съюз, който цели да направи икономиките на държавите членки екологично устойчиви и конкурентноспособни.

Един от основните елементи на Зелената сделка е Планът за действие в областта на кръговата икономика, който има за цел устойчивите продукти да станат стандарт в ЕС. Той дава насоки за преход във всички сектори, но фокусът му е предимно върху индустрии с голямо потребление на ресурси като текстилната индустрия, строителството, електрониката и производството на пластмасови изделия.

Обновлението на сградите също е във фокуса на европейските дебати. Днес годишно се реновират между 0,4% и 1,2% от сградите в страните членки на ЕС, но този темп трябва най-малкото да бъде удвоен, за да се постигнат целите на съюза за енергийна ефективност и намаляване на въглеродните емисии. Сградите съставляват около 40% от потребяваната енергия в Европа и по тази причина е важно да бъдат реновирани възможно най-много сгради в посока подобряване на енергийната им ефективност. Директивата на ЕК за енергийното представяне на сградите предвижда до 2030 г. 30 млн. сгради в ЕС да бъдат обновени, което се очаква да създаде и допълнителни над 150 хил. „зелени“ работни места в строителния сектор. В допълнение, в Плана за възстановяване на стойност над 800 млрд. евро, Европейската комисия е заложила безпрецедентен финансов ресурс в подкрепа на обновлението на сградния фонд. Най-малко 30% от общите средства, които ще получат страните членки по Плана, е необходимо да бъдат предоставени за изпълнението на зелени проекти, вкл. реновиране на сгради.

Европейската „Зелената сделка“ поставя и водорода като основен приоритет за налагане на чиста и кръгова икономика. Очаква се наред с мащабните планове за електрификация и приоритетното използване на енергия от ВЕИ, водородът да захранва сектори, които не подлежат на електрифициране и да балансира колебанията в потоците зелена енергия.
Българските строителни компании, също като европейските, трябва да отговорят на изискванията към сектора, наложени от „Зелената сделка“ на ЕС. Именно с цел да следи отблизо динамиката на процесите на европейско равнище, през 2019 г. една от най-големите строителни компании в България „Главболгарстрой“ откри представителство в Брюксел. То работи основно по линия на изпълнението на зелени новаторски проекти и има за цел да осигури допълнителни възможности за обмен на идеи, познания и ноу-хау по отношение на модерни технологии и иновации за строителния бранш.

От откриването на офиса си до момент компанията се присъедини към няколко международни и европейски асоциации, сред които: Европейската строителна технологична платформа (ECTP), Европейския алианс за чист водород, Eвропейската асоциация, представляваща търговците на природен газ на едро и дребно - Eurogas и Международната асоциация на предприемачите в областта на наземните и офшорните тръбопроводи (IPLOCA). На европейско равнище ГБС партнира и с Европейската федерация на строителната индустрия - FIEC; AmCham EU и др.

Именно производствените иновации, водородът и кръговата икономика са сред водещите теми в дневния ред на компанията на ниво ЕС.

Кръгов подход в строителството

Строителството е един от ключовите сектори в икономиката, които трябва да се трансформират, за да се постигне целта на ЕС за нулеви въглеродни емисии. Преките ефекти върху природата са при производството и транспортирането на строителните материали. Но строителните отпадъци също имат голям въглероден отпечатък.
Обикновена строяща се сграда с около сто апартамента в София генерира около 300 тона строителни отпадъци. Тези отпадъци имат огромен енергиен потенциал – най-вече чрез спестяването на енергия в нови материали. Обърнато в енергия, това може да допринесе изключително за кръговата икономика и за запазването на природата чиста. А това е и една от целите на ГБС.

В Европа по данни на Европейската агенция по околна среда, строителните отпадъци и тези от разрушаване са близо 400 млн. тона. Близо 80% от строителните отпадъци имат висок потенциал за рециклиране и оползотворяване, има достъпни технологии, но няма достатъчен капацитет, пише в Националния план за управление на отпадъците 2021 - 2028 година.

Основният потенциал е при разрушаването на сгради и ремонтът на пътища – и при двете дейности се образува огромно количество рециклируеми отпадъци, които могат да бъдат влагани директно в обектите. Ниските цени за депониране обаче все още не стимулират бизнеса да сепарира отпадъка. Няма и законови изисквания за селективното разрушаване и отделяне на рециклируемите материали.

Официално в ЕС се оползотворяват около 70% (за 2020 г.) от строителните отпадъци. Но по-внимателният преглед показва, че масово това става, като събрани отпадъци и развалини се използват за запълване на изкопи на строителни площадки или като инертни материали с нисък клас в пътното строителство.

„Главболгарстрой“ работи по проект за мобилна инсталация за преработка на строителните отпадъци, която може да бъде разполагана в различни общини, дори на територията на други (съседни на България) държави, а при необходимост и на големи текущи строителни обекти. Идеята на съоръжението е да бъде налично там където има от него, дори в градски зони, с цел да спестява знаителна част от вредните емисии, които секторът генерира. Необходимата инвестиция за изпълнението на проекта е голяма – приблизително 13 млн. евро, пореди която причина се търсят и възможности за финансова подкрепа на проекта.

В средносрочен план кръговият подход в строителството може да помогне и за намаляване на цените на строителните материали – един от големите проблеми, пред които е изправена строителната индустрия у нас и в Европа заради нарушените вериги за доставка по време на пандемията, а сега и заради войната в Украйна. Това мнение беше изразено от Гонсало Санчес, ръководител на Отдела за кръгова икономика и въглеродна неутралност в Европейското бюро за околна среда, в рамките на дискусията „(Пре)изграждане на Европа – какви са предизвикателствата пред страните членки?“. Тя беше организирана през февруари от европейскaта медийна група Euractiv, в партньорство с представителството на „Главболгарстрой“ в Брюксел.

По време на дискусията инж. Калин Пешов, Генерален мениджър и Член на Надзорния съвет на „Главболгарстой холдинг“ АД, посочи, че сред предизвикателствата за строителната индустрия са както високата инфлация, безпрецедентно растящите цени на строителните материали и продукти, високите цени на енергията, така и безспорната необходимост от увеличаване на работните заплати в сектора. Според него обаче тези трудности не бива да отклоняват строителният бранш от целта за намаляване на негативното въздействие върху климата.

Иновативна пяна за съхранение на енергия

През 2020 г. Холдингът стана първата българска строителна компания, спечелила финансиране по линия на изследователската програма на ЕС „Хоризонт 2020“ (понастоящем „Хоризонт Европа“).

Става въпрос за иновативен проект за разработка на ново поколение изключително лек и незапалим изолационен материал за съхранение на енергия. Проектът NRG-Storage е разработен в сътрудничество с консорциум от водещи европейски технически университети, сред които Техническият университет Дармщат в Германия, Техническият университет Делфт в Нидерландия, Materials Physics Center в Испания и има за цел да предложи решение, което да замести съществуващите на пазара изолационни материали с многофункционална, енергийно спестяваща циментова пяна (NRG-пяна). На този етап разработката е насочена към нежилищни сгради, които по правило са с висок разход на енергийни ресурси. Целта е да се постигне 25% по-добър изолационен ефект и най-малко 10% по-висок капацитет за енергиен баланс и съхранение.

Многофункционалната NRG-пяна е с по-висока водонепропускливост и херметичност (между 10% и 25% по-висока от съществуващите към момента). Предвижда се цялостното приложение на NRG-пяната да бъде и по-рентабилно, тъй като разходите за изпълнение са с 15% по-ниски в сравнение с наличните в Европа решения. Очакванията са проектът да допринесе за справяне с двойното предизвикателство на ниво ЕС за енергийна ефективност и достъпна цена.

Проектът обхваща разработването, дизайна и оптимизацията на изолационната пяна, както и тестването ѝ посредством 27 демонстративни стени, три нови пълномащабни демонстративни сгради, базирани в България, както и два демо обекта на съществуващи нежилищни сгради в Испания и Германия. Като партньор в проекта "Главболгарстрой" е ангажирана основно с изграждането на демосградите в България, както и с последващото им наблюдение за период от две календарни години.

Водород

Производството, транспортирането и по-значителното потребление на водород е сред най-актуалните теми на европейско равнище и представлява основна необходима стъпка за постигане на целите за намаляване на емисиите от парникови газове с 55% до 2030 г. спрямо нивата от 1990 г. и постигане на пълен климатичен неутралитет до 2050 г.
В края на 2021 г. „Главболгарстрой“ стана член на инициативата на Европейската комисия „Европейски алианс за чист водород“. Алиансът си поставя за цел широкомащабно внедряване до 2030 г. на водородни технологии, които да поощряват производство, съхранение, пренос и разпределение на нисковъглероден и зелен водород. Според компанията използването на инфраструктурата за природен газ (чрез смесване на газа с водорода) за развитието на пазар на водород, вместо изграждането от самото начало на изцяло нови отделни мрежи, е икономически оправдано и нужно. За целта обаче съществуващата инфраструктура трябва да премине през процес на специализирана модернизация, в който строителните компании, както и производителите /доставчици на техническо оборудване, ще изиграят централна роля.

ГБС е в готовност да партнира с всички заинтересовани страни – системни оператори, доставчици на оборудване, компании търговци, които искат да са част от мащабния процес на трансформиране на газопреносните и газоразпределителните мрежи в такива, които могат да пренасят и водород. Това е и причината компанията да търси активно сътрудничество и партньорство с компаниите, членуващи в Европейския алианс за чист водород.

Темата е обсъждана и с Eurogas - европейската асоциация, представляваща търговците на едро и дребно, в която членуват 63 компании и асоциации от 25 страни.
Made on
Tilda