Добри практики Carpe Digem

Иновативен център в сърцето на винарския регион в Словения

Създадена от млади винопроизводители, тази добра практика представлява уникален поддържащ център за популяризиране на местни винарски продукти с помощта на ИКТ инструменти.
Тази добра практика е създадена по инициатива на младите винопроизводители от лозаро-винарския регион на Словения Истрия, които искат да осигурят ефективно бъдещо представяне на вътрешния и чуждите пазари, както и новаторска интеграция в индустрията и организирана подкрепа в областта на иновациите и усъвършенствани ИКТ инструменти.
Чрез иновативен подход и партньорство, дейностите ще бъдат насочени към свързване на ключови участници в селските райони с цел създаване на нови възможности за развитие, предприемачество и заетост и укрепване на устойчивото производство, потребление, обмен и пространствена организация.
Wine Hub Divina е стратегически разположен и представлява уникален поддържащ център за определяне на общите цели и дейности, както и създаване на силна подкрепяща среда, която ще насърчи активното сътрудничество и земеделските стопанства, което ще доведе до повишена конкурентоспособност на пазара чрез съвместни продукти - вина под една марка и съвместно енологично технологично производство.
Чрез прилагането на тази добра практика бенефициенти ще бъдат и други заинтересовани страни от района на словенска Истрия - браншови лозарски организации, асоциации, консорциуми, ферми и компании, туристически организации, общини и т.н. Тази добра практика ще бъде фокусирана основно върху винопроизводителите, тъй като през 2020 г. най-малко 15 млади винопроизводители и пет организации за подкрепа ще бъдат включени в работата на Divina Wine Hub Šmarje.
Необходимите ресурси:
Интелектуален, подходящо пространство и ИКТ инфраструктура и финансиране, което ще бъде обезпечено главно от местно и европейско ниво.
Доказателство за успех
Тази добра практика ще насърчи предприемаческите дейности,  ще способства за развиване на пазара за типични словенски продукти, ше увеличи екологичното производство на местни продукти въз основа на устойчивост, както и следване на екологичните насоки на ЕС, ще осигури информираност за значението на природното и културното наследство на Словения.
Срещнати трудности
Създаване на благоприятна среда за развитие на предприемачеството и  съвместна организация на производители за лозаро-винарския сектор, както и общото пазарно присъствие на земеделски производители и доставчици Потенциал за обучение или трансфер
Проектът Divina Wine Hub Šmarje е насочен предимно към младите винопроизводители от словенската Истрия, тъй като лозарството като важна част от селскостопанския сектор е в опасност. Освен това целевите групи са други лозарски организации, асоциации, консорциуми, ферми и компании, които ще участват в създаването на екологичната дестинация на словенската Истрия. Общините и туристическите организации също са ключови целеви групи, т.е. публичният сектор, който ще помогне за установяването на дестинацията чрез своите политики. Ще бъде включена и широката общественост.
Made on
Tilda