Добри практики DEVISE

Програма за безвъзмездна помощ на DENDATICS

Фоменто Сан Себастиан (FSS), като публично общинско дружество, посветено на насърчаването и икономическото и социалното развитие на град Сан Себастиян, цели да подобри конкурентоспособността на местния бизнес като цяло и на местната търговия на дребно и по-специално секторите на гостоприемството, базирайки се на принципа на устойчивост, иновации, цифровизация и работа в мрежа. 

Дигиталната трансформация на икономическата дейност също се нуждае от дигитализация на нашата територия с цел насърчаване на нови модели на управление на градската среда. В този контекст FSS се ангажира с дигитализацията на местните търговски и хотелиерски компании и стартира инициативи, които имат за цел да комбинират процесите на дигитализация с концепциите за дизайн, креативност и управление. 

Сред тези инициативи DENDATICS се фокусира върху подкрепата на тези процеси на технологична трансформация на компаниите от местния сектор на търговията на дребно и хотелиерството, които ще им позволят да повишат своята конкурентоспособност чрез използването на ИКТ в ежедневната си дейност. Секторите за търговия на дребно и хотелиерството бяха избрани, тъй като те са традиционните икономически сектори в града и са с важно въздействие по отношение на икономическата тежест и създаването на работни места. Те са заплашени от големите "водещи търговски дистрибутори" и изпитват най-големи трудности при достъпа до технологични знания. 

Програмата DENDATICS, стартирана през 2016 г., се състои от икономически субсидии, адресирани до местните търговски и хотелиерски дружества за дигитализация и прилагането на TIC, като инструмент за генериране на нови бизнес възможности и за насърчаване на гореспоменатите процеси на дигитализация. 

Целите на програмата са: 

-технологичното актуализиране и дигитализация на търговските дейности 

-подобряване на използването на TIC 

-повишаване на качеството на предоставяните услуги и 

-подобряване на клиентското преживяване и ефективността на управлението на бизнеса. 

Как се прилага практиката и как постига целите си? 

Програма DENDATICS предоставя безвъзмездна помощ на местните фирми за търговия на дребно и хотелиерство, които се интересуват от тази инициатива, и изпраща заявки. DENDATICS покрива разходите на технологични / дигитални инвестиции, направени в тези предприятия за внедряване на решения за TIC, разработени / проектирани от външни доставчици. 

Одобрените заявки се предоставят с максимална безвъзмездна помощ от 3.000 €, а допустимите инвестиции се финансират като цяло на 80%. 

Има 3 категории допустими инвестиции в технологии / цифрови технологии: 

a) До 1.500 €: Закупуване на оборудване или софтуер, създаване или актуализиране на корпоративния уебсайт 

б) До 2.500 евро: инструменти за дигитален маркетинг, усъвършенстван софтуер за управление, електронна търговия 

в) До 3.000 €: внедряване на цифрови решения и инструменти (виртуални витрини, сензори, ..), Big Data-Data обработка на данни, разработване на мобилни приложения и платформи. 

 

Кои са основните заинтересовани страни и бенефициентите на практиката? 

* Търговски дружества и дружества от сектора за гостоприемство, със седалище в град Сан Себастиян (директен бенефициент) 

* Дигитални компании, предлагащи технологични решения 

* Гражданите като получатели на новите услуги / процеси, реализирани в местните търговски и хотелиерски компании 

 

Нужни ресурси  

а) Безвъзмездни средства: 

FSS отделя първоначално количество икономически ресурси за всяка годишна покана. (напр. 50 000 € през 2016 и 2017; и 110 000 € за 2018). Окончателният пълен разход може да бъде променен / увеличен и да бъдат разпределени нови средства в зависимост от броя на получените приемливи заявления. 

б) Човешки ресурси:  

административен и експертен вътрешен персонал за управление на програмата 

Начало и край на програмата 

Юни 2012 г. - май 2014 г. / продължава все още 

 

Програмата за безвъзмездни средства DENDATICS се провежда ежегодно от 2016 г. 

В този момент поканата за 2018 приключи на 31/12/18, а нова се подготвя за 2019 г.  

Доказателство за успех (постигнати резултати) 

През 2016 и 2017 г .: бяха анализирани повече от 200 заявления за безвъзмездни средства и 126 безвъзмездни средства с общ размер на безвъзмездната финансова помощ от 208 000 €. 

-При последната покана (2018 г.): анализирани са 114 заявления за безвъзмездни средства и са отпуснати 98 безвъзмездни средства с обща сума на безвъзмездната финансова помощ от 178 000 € (ще бъде потвърдена до края на март 2019 г.). 

През тези 3 години броят на заявленията беше по-голям от първоначално очакваното, поради значението, което местните компании за търговия на дребно и хотелиерство дават на TIC, и поради необходимостта тези компании да се справят с процеса на дигитална трансформация на техните предприятия. 

Как тази интервенция помага на бизнеса? 

Програмата за безвъзмездни средства има за цел да помогне на тези компании да бъдат по-конкурентни, да привлекат повече клиенти и да имат повече продажби. Тази интервенция също спомогна за намаляване на разходите за управление. 

Освен това, тази програма помага на предприятията да бъдат се запознаят по-добре с новия технологичен сценарий, според който „инвестициите в дигитализация“ могат да се разглеждат повече като такса, отколкото като възможност. Тази програма се опитва да бъде допълнение, което да помага на тези "традиционни" икономически сектори в града да направят крачка напред, за да преодолеят "бюджетната бариера" и да инвестират в технологии и в процеса на дигитална трансформация. 

Статистически данни: 

* Според данните, които FSS има от предоставените компании, прякото въздействие през 2018 г. е: 10% от предоставените фирми / компании (общо 7) са увеличили продажбите с 5%, а 2,7% (общо 3 компании) са отворили международните пазари. 

Срещнати трудности  

* Липса на технологични познания 

* Ниско ниво на образование на персонала, ангажиран в този вид бизнес (трудност за свързване с „дигитални обучения“). 

* Най-вече предприятия с един собственик (без външен персонал и с ниски възможности за ангажиране на нови профили с "технологични умения") 

* Предприятия, които не са планирали инвестиции 

* Фирми, които нямат онлайн търговия, не използват социални мрежи - ще са необходими повече технически обучения за собствениците на бизнеса и за персонала. 

Потенциал за обмен на знания  

Тази програма е лесно преносима на международно ниво и предоставя интересен инструмент за публичните организации в подкрепа на местните МСП (търговията на дребно и гостоприемството, но също така и в други сектори), които искат да насърчат трансформацията им дигитализацията. 

Вътрешните ресурси в обществената организация трябва да бъдат разпределени както от икономическа гледна точка, така и за процеса на управление на тази програма. 

Предимствата на тази програма се споделят между: 

- местните компании за търговия на дребно и хотелиерство, които целят да подобрят своята конкурентоспособност 

-дигиталните технологични компании, които предлагат технологична подкрепа, 

-гражданите и крайните клиенти, които могат да имат по-добри услуги и клиентски опит 

Допълнителна информация 

http://www.fomentosansebastian.eus/es/ayudas-economicas/a-empresas/ayudas-al-comercio/1672-ayudas-dendatics (Spanish version) 

Made on
Tilda