Добри практики DEVISE

Регионална карта на технологичните фактори, които правят възможно влизането в Индустрия 4.0

Правителството на Кантабрия, в колаборация с университета Кантабрия, са провели проучване, фокусирано върху технологичните фактори, които съществуват на регионално ниво, с цел да се подобрят дейности, извършвани от фирми, в индустрията 4.0. 

Проучването е било фокусирано в три технологични групи: 

  1. Набиране на данни, споделяне и киберсигурност чрез сензори, дигитални етикети, Големи Данни и анализи, изчисления в облак; 
  2. Роботи и изкуствен интелект, чрез използване на автономни роботи, Интернет на Нещата, киберфизични системи, интелигентни системи/невронни мрежи и вградени системи 
  3. Виртуална реалност и прототипи, чрез симулатори, производство на допълнителни фактори, 3D принтиране и добавена реалност. 

Проучването провело SWOT анализ на региона, прилагайки технологии от Индустрия 4.0, както и различни дейности, развити от регионални МСП.  

Също така, прочуването идентифицирало добри практики от компании в региона, които заради размера си и сектора, в който са активни, могат да бъдат използвани като ориентир или пример за останалите регионални предприятия. 

Детайлна информация за практиката 

Какъв е главният проблем, който е причината за въвеждането на тази добра практика? 

Тъй като повечето дейности, свързани с Индустрия 4.0 са нови, особено в средата на МСП, нуждата от формиране на инвентар с технологични фактори на регионално ниво е ясна. Така ще могат да помогнат на компаниите да имплементират тези нови технологии в своя бизнес. 

Това проучване цели главно да формира списък с технологии, както и да покаже възможностите, които те предлагат със своето имплементиране. Също така представя и добрите практики, които вече са отчетени в различните бизнес сектори. 

Как е приложена добрата практика и как постига възложените цели? 

Проучването е направено, провеждайки различни бизнес интервюта, както и използвайки въпросници от двете страни – на предлагане и на търсене. С цел да получат още детайли и информация за имплементация на модели в Индустрия 4.0., са организирали посещения в различни компании. 

Кои са основните страни с интерес и бенефициенти от добрата практика? 

Регионални компании, Регионалното Правителство, Университетът Кантабрия, цялата индустриална и предприемаческа екосистема. 

Нужни ресурси 

Около 1.800 евро на локация, за студент 

Всеки студент трябва да заплати годишна такса. Налични са публични субсидии за студентите, които могат да достигнат 75% от общите разходи. 

График (начална и крайна дата) 

Юни 2018 – Януари 2019 

Доказателства за успех (постигнати крайни резултати) 

Въпреки че все още няма много компании, които да са постигнали висока степен на прогрес в модела на Индустрия 4.0., вече има формирана група от фирми, които са имплементирали част от технологичните фактори за няколко години. По-специфично – компании в сектора на металургичното производство на материали, включително и електрическо обурудване. 

В резултатите на регионалните въпросници, са споменати приложенията за сензори, Интернет на Нещата, Роботика, Големи Данни, RFID, производство на добавки както и виртуална реалност. 

Сред трудностите, появили се при имплементирането на тези технологии, е адаптирането на персонала към промените: необходимостта да се инкорпорират хора със специфични IT познания, както и заменянето и съвместната работа с професионалисти, които приключват техния работен живот с традиционни профили на тяхната активност. 

Потенциал за изучаване или трансфер на знания 

Методологията на проучване, откритите добри практики, както и направените въпросници, могат да бъдат споделени с други организации и институции. В същото време, цялото проучване е налично и споделено на регионално ниво с всички компании. 

Допълнителна информация 

Further information in the web page http://www.expertoauditoria.es/publicaciones-cantabria/  

More information about the study: 

http://www.expertoauditoria.es/wp-content/uploads/2018/12/ANALISISESTRATEGICO-HABILITADORES-CANTABRIA-v-5-12-18-3.pdf 

 

Made on
Tilda