Добри практики DEVISE

IBN - дигитализиране на производството

Една от IBN мрежите е „Дигитализиране на производството“, инициирано от Sirris, Flanders Make и Agoria. Тази мрежа обединява както производствените компании, така и доставчиците на технологии, за да стимулира дигитализацията на производствените процеси в производствената индустрия. 

VLAIO, Фламандската агенция за иновации и предприемачество, е официалната контактна точка на фламандското правителство за предприемачи. VLAIO стимулира и подкрепя иновациите и предприемачеството и допринася за благоприятен бизнес климат. VLAIO успява да постигне това чрез: 

- стимулиране на растежа и иновациите (финансова подкрепа) 

- насърчаване на предприемачеството заедно с партньори (обучение на МСП през различните бизнес фази, стимулиране на работата в мрежа) 

- поддържащи клъстери 

- подобряване на условията за предприемачество (бизнес паркове, едно гише и т.н.) 

Един от инструментите, разработени от VLAIO за поддръжка на клъстери, е IBN. IBN означава Иновативна бизнес мрежа. Тя има за цел да разшири и укрепи екосистемата на компаниите в определен сектор или индустрия. Симулира активно и устойчиво сътрудничество между компании и други участници в екосистемата, за да се отключи неизползваният икономически потенциал и да се засили конкурентоспособността на фламандските компании. 

Една от 20-те поддържани IBN мрежи досега „Дигитализиране на производството“. Целта на тази конкретна мрежа е да стимулира дигитализацията на производствените процеси в производствената индустрия. По този начин тя е тематично тясно свързана с целта на проекта DEVISE и може да послужи като добра практика. 

IBN „Дигитализиране на производството“ се координира от Sirris. Това е образователен център основан през 1949 г. от белгийската федерация на технологичната индустрия Agoria. В него живеят над 140 собствени експерти. Придружава около 1500 индустриални компании всяка година, 75% от които са МСП. IBN има допълнителна подкрепа от Agoria и от Flanders Make. Flanders Make е фламандският стратегически изследователски център за преработващата индустрия, който стимулира откритите иновации чрез отлични изследвания. 

IBN „Дигитализиране на производството“ (IBN DM) се състои от 20 компании от различни сектори, например хранителна промишленост, аерокосмическа и електроника. Фокусира се върху 6 теми, съобразени с нуждите на компаниите:  

1. Справяне с управлението, когато е с повишена сложност  

2. Активиране на бързи реакции 

3. Подпомагане на оператори със задачите им 

4. Активиране на правилното първо производство  

5. Оформяне на транспарентен търговски етаж  

6. Създаване на производствена мрежа 

IBN DM осигурява редовни тематични срещи (фирмени посещения), където участниците обсъждат общи проблеми и потенциални решения. IBN DM също така координира мрежовите срещи, по време на които всички участници споделят своя опит, предлагат нови теми и оценяват операциите и резултатите от IBN DM. 

Нужни ресурси 

Фламандското правителство осигурява финансиране от максимум 150 000 евро годишно за период от три години, за да се покрият разходите за координация / клъстер. IBN трябва да предоставят минимум от 5 FTE за координиране на клъстера. Годишният бюджет на IBN не може да надвишава 300 000 евро. Очаква се участващите компании да финансират 50% от разходите. 

Начало и край 

IBN се субсидира за период от три години. IBN DM е одобрен през 2016 г. 

Продължителност: 01/10/2016 - 30/09/2019 

Доказателство за успех (постигнати резултати) 

Досега VLAIO е одобрил 20 IBN в различни области като здравеопазване, нови материали и вятърна енергия в открито море. 

IBN DM има 20 компании-членове, както от производствената индустрия (електроника, строителство, хранителни продукти ...), така и от доставчиците на технологии. 

Проектът все още продължава; очакваните резултати са: 

• Обновен производствен процес, базиран на дигитални технологии 

• Нова търговска оферта за доставчиците на технологии и ускорено въвеждане на нови продукти на пазара 

• Бизнес или производствена стратегия, която води до оптимален план за дигитализация 

Потенциал за обмен на знания  

Интересен елемент е обединяването както на производствените компании, така и на доставчиците на дигитални технологии, в една мрежа с малък мащаб, още от самото начало. Това трябва да позволява дигитални решения, адаптирани към нуждите на производствената индустрия. 

Координацията от изследователските центрове допринася за „неутрална“ координация и отваря врати за допълнителен ноу-хау в академичния свят.  

Уебсайт  

http://www.digitisingmanufacturing.be/ 

Made on
Tilda