Новини

Квалификационнно обучение за Каменоделци

Фирма "Ескана" – АД стартира едногодишен проект за квалификационно обучение и последващо създаване на нови работни места за Каменоделци. Обучението се реализира по проект BG 2006/018-343.10.01-1.46 "Квалификационнно обучение по професия с традиции и перспектива за създаване на трайна заетост в регион с висока безработица" , финансиран по програма ФАР "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта", Компонент 1 "Създаване на заетост".

Основен партньор по проекта е Сдружение "Бизнес Агенция Варна" , който ще подкрепи успешното реализиране на планираните дейности.

Обща цел на проекта е да се създадат устойчиви работни места и да се изгради дългосрочна визия за развитието на човешкия ресурс в Ескана АД, чрез успешни инвестиции в неговото усъвършенстване и професионално образование.

Специфичните цели на проекта се свързват с:
  • Провишаване квалификация на заетите в организацията лица и тяхната мотивация за самоусъвършенстване;
  • Разкриване на нови работни места и гарантиране на устойчивост за хора в неравностойно положение, търсещи реализация на пазара на труда;
  • Съдействие за повишена адаптивност на работната сила и преодоляване на социалната изолация в региона, чрез придобиване на търсена квалификация
  • Повишаване на конкурентоспособността на Ескана АД, чрез разработване на стратегия за дългосрочно развитие и управление на човешките ресурси.

С помощта на Дирекцията Бюро по труда ще бъдат набрани 20 безработни лица, желаещи да се обучават в професия с традиции «Каменоделец», като 50% от тях ще получат реална възможност за трайно назначаване на работа. Наред с това в обучението ще се включат и работници/ служители на фирмата, като ще се квалифицират или преквалифицират в каменоделци. Освен квалификационен курс, обучаваните ще получат подкрепа от ментори – практици за усъвършенстване на получения занаят.
Made on
Tilda