Новини

Отворена процедура за насърчаване на предприемачеството, ОПИК

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020


ПРИОРИТЕТ: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

ПРОЦЕДУРА: Насърчаване на предприемачеството

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ: Министерство на икономиката

КРАЕН СРОК:

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения:
1/ Първият краен срок е 16:30 часа на 08.10.2018 г. - за кандидати с КИД в секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия;


2/ Вторият краен срок е 16:30 часа на 10.12.2018 г. - за кандидати с КИД в секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства.

БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 67 227 768.06 лв. / 34 373 012 евро

ИНТЕНЗИТЕТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС: 80% - de minimis

- МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА БФП ЗА ПРОЕКТ - 50 000 лв.
- МАКСИМАЛЕН 200 000 лв.

Предвидено е следното секторно разпределение на наличния бюджет по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“:

• Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия - 36 975 272.43 лева в т.ч.:

- Сектори с изключение на ИКТ - 30 252 495.63 лева;

- ИКТ сектори 6 722 776.80 лева

• Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства - 30 252 495.63 лева

.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

• Микро, малки и средни предприятия юридически лица или еднолични търговци, регистрирани след 31.12.2016 г. съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

• Независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия;

• Над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач;

ВАЖНО: Предприемачът не трябва да има участие в управлението и да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години.

Допустими са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват по КИД-2008 в следните сектори:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:

• С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

• С20 „Производство на химични продукти“;

• С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

• С27 „Производство на електрически съоръжения“;

• С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

• С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

• С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

• J58 „Издателска дейност“;

• J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

• J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

• J63 „Информационни услуги“;

• M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства:

• С14 „Производство на облекло“;

• С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;

• С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;

• С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

• С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;

• С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;

• С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;

• С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;

• С25.62 „Механично обработване на метал“;

• С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;

• С32.20 „Производство на музикални инструменти“;

• С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;

• J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;

• J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;

• M71.11 „Архитектурни дейности“;

• М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;

• M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;

• M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;

• Q86 „Хуманно здравеопазване“;

• Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;

• Q88 „Социална работа без настаняване“.ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Създаване и развитие на нови предприятия в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейските и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

1. Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги) (Задължителна);

2. Дейности за визуализация на проекта.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.
ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост.

Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за 2018 г. от 2 600 лв . Общият размер на брутната работна заплата, здравните и осигурителни вноски за сметка на работодателя за 8 часов работен ден не трябва да надвишава общо 3 172 лева на месец.

Екипът на кандидата може да включва:

I. Квалифициран персонал, който е обект на оценка

1. Предприемача (следва да бъде нает на трудов договор на минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта.);

2. Лица, различни от предприемача (не повече от 3 броя и да бъдат наети на трудов договор на минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца)

II. Квалифициран персонал, който не е обект на оценка

2. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи ДМА за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги

3. Разходи за придобиване на ДНА (вкл. разходи за разработване на софтуер) за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50 000 лева.

4. Разходи за материали и консумативи за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 25 000 лева.

5. Разходи за наем на работни помещения – до 25 000 лева.

6. Разходи за външни услуги за:

• изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки и/или услуги);

• разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги;

• изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);

• създаване на интернет страница на кандидата;

• защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ .

ВАЖНО: Разходите за външни услуги по т. 6. могат да бъдат общо до 25 000 лева, като услугите следва да се предоставят от външни за кандидата изпълнители.

7. Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева.

8. Разходи за визуализация – до 2000 лева.

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ в т. ч. и :

• разходи за закупуване на земя и сгради;

• разходи за строително-монтажни работи (СМР);

• разходи за закупуване на софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други подобни системи и модули към тях);

• разходи за консултантски, юридически и счетоводни услуги от общ характер;

• разходи за възстановим ДДС.

ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ:

• на жени предприемачи;

• проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени:

• проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;

• проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС, вкл. в приоритетните тематични области за съответния район за планиране;

ИНДИКАТОРИ:
Постигната целева стойност за индикаторите „Прогнозна стойност на нетните приходи от продажби“ и „Прогнозна стойност на EBITDA“ следва да съответства на данните в Бизнес плана (Приложение А). Бенефициентът има ангажимент да извърши отчитане на тези индикатори в края на третата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта.-

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Продължителност на изпълнение на проекта: 18 месеца.
Made on
Tilda