Добри практики Carpe Digem

Да хакнем кризата около COVID-19

Проектът 4PDIH включва различни партньори от индустрията, научноизследователските и образователните институции, подкрепящи бизнеса, общините и други заинтересовани страни.
През 2018 г. Словения има втория най-висок дял на работните места с висок риск сред 32-те анкетирани членове на Организация за икономическо сътрудничество и развитие. Тези цифри предполагат, че преквалификацията и повишаването на квалификацията ще играят ключова роля за смекчаване на този труден преход, произтичащ от технологичния прогрес.
4PDIH предлага услуги, свързани с цифрова трансформация и развитие на дигитална компетентност на едно гише. Това е разнообразна екосистема, включваща различни партньори от бизнеса, изследователските и образователните институции, поддържащи системи за бизнеса, общините и други заинтересовани страни. Той предлага благоприятна среда за разработване, тестване и използване на решения в областта на най-новите цифрови технологии на местните общности, т.е. общини или консорциуми, стартиращи фирми, научноизследователски и образователни институции, публични администрации, неправителствени организации и частни лица.
4PDIH предоставя, свързва и подкрепя знания, бизнес и технологични познания, технологии, експериментални и пилотни проекти, най-добрите практики, методологии и други дейности, необходими за пълното улесняване на словенската индустрия, публичната администрация и общностите в изграждането на цифрови компетенции, иновационни модели и процеси и подкрепа на тяхната дигитална трансформация.

Необходими ресурси
4PDIH си партнира с  електротехнически факултет на университета в Любляна, Асоциацията на общините и градовете на Словения и Министерството на публичната администрация. Финансира се от различни източници, назначени са трима служители.
Доказателство за успех
4PDIH включва заинтересовани страни от частния сектор, образованието, публичната администрация и общностите. От ноември 2019 г. фокусът е насочен към:
• Анализ на състоянието на дигитализация в словенските общини
• Разработване на цифрови инструменти, тестване и внедряване, за да се идентифицират приоритетите на общините
• Предоставяне на умения и обучение (уеб семинари и семинари)
• Инициативи „Да хакнем кризата около COVID-19“ (дигитален инструмент „Ръка за помощ“ и подкрепа за общините)
Срещнати трудности
Две основни предизвикателства:
• Липса на цифрови умения, особено в селските райони
• Повече комуникация на местно ниво, за да се промени поведението на хората към цифрова трансформация
Потенциал за обучение или трансфер
Това е добра практика на дигитална трансформация, насочена към човека, с потенциал да бъде прехвърлена в други региони, заинтересовани от създаването на DIH, които са насочени по-специално към справяне с дигитализацията във възможно най-широк смисъл - 4PDIH обхваща всички области на науката и технологиите, включително социални и хуманитарни науки, адресирайки цифровата трансформация чрез прилагане на трансдисциплинарен опит.
Ключовите успешни фактори са участието на ключови заинтересовани страни със специфична роля в дигиталната трансформация и допълващите се целеви групи, ефективното управление на съществуващите ресурси (човешки и капиталови), както и активно участие на местните и националните политици, както и в други проекти на ЕС и инициативи.
От ноември 2019 г. 4PDIH получи признанието от Министерството на публичната администрация и Асоциацията на общините и градовете на Словения като ефективен модел, който трябва да се следва при справяне с ефективната дигитална трансформация на публичната администрация.

Made on
Tilda