Блог

Mission tо Zero – практики и стратегии за устойчивост в индустрията

За постигането му във времена на бързо настъпващо изменение на климата и нарастващо търсене на енергия и ресурси, изграждането и реализирането на корпоративни стратегии за постигане на устойчивост и въглероден неутралитет e от съществено значение за справяне с въздействието на глобалните мега тенденции.
По отношение на индустрията, до въглероден неутралитет би могло да се достигне чрез внедряването на някои „добри практики“. Te осигуряват енергийна независимост и ефективност, намаляване на CO2, подобряване на изживяването на обитателите на сградата по отношение на комфорт, безопасност и производителност в духа на дигитализацията и иновациите.

Пакетът на АББ Mission to Zero включва развитието и изграждането на 3 основни стълба: Децентрализирано генериране на енергия, Енергийна ефективност и Дигитализация.

СТЪЛБ 1: Децентрализирано генериране на енергия

Най-прекият път за намаляване на въглеродните емисии в индустриалния сектор би бил използването на все повече и различни децентрализирани енергийни източници. Разпределените енергийни ресурси са технологии за производство и съхранение на енергия, които осигуряват електрически капацитет или енергия, където има нужда.
В индустрията сред най-популярните решения за децентрализирано генериране на енергия са:

  • Поставянето на фотоволтаични системи за собствени нужди
Електрическата енергия, която всяка компания използва за своята дейност, може да бъде значителен източник на парникови газове и да допринася за замърсяване на въздуха. Използването на "зелена" (възобновяема) енергия е възможност за бизнеса да бъде едновременно енергийно независим и екологосъобразен.
Изграждането на фотоволтаици за собствени нужди в индустриалните предприятия е чудесен пример за устойчив енергиен преход.

  • Изграждането на инфраструктура за електромобили
До пет години на територията на цялата страна да бъдат изградени 10 000 станции за зареждане на електромобили от възобновяеми източници. Допринасящо към националната цел и увеличаващия се брой електромобили, поставянето на зарядни станции на територията на индустриалния парк се превръща в задължително условие за подпомагане използването на електромобили и намаляване на глобалното отделяне на вредни парникови емисии от автомобилите на „твърдо гориво“.
Освен това, зарядните станции на АББ могат да използват технологията Vehicle-to-Grid (V2G), която отключва енергията, съхранявана в акумулаторите на електрически превозни средства, така че автопарковете да могат да поддържат мрежата, когато натоварването достигне връх.

V2G предоставя на електрическите мрежи достъп до възобновяемата енергия, съхранявана в автомобилите, така че те да могат по-добре да управляват натоварвания и дисбаланси. В следващите години се предвижда се поставяне на групи АС и DC зарядни станции, които да обслужват електромобилите, обществения и тежкотоварния електрически транспорт.

  • Добавянето на съоръжения за съхранение на енергия чрез батерии
ЕС въведе широк диапазон от политики и инициативи, насочени към устойчивото потребление и производство. Системите за съхранение на енергия имат потенциал да отключат огромен растеж на децентрализираното производство на електричество.
Използването на системите за съхранение на електрическа енергия е ключът към подобряване на гъвкавостта и устойчивостта на енергийната система.

СТЪЛБ 2: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Следващият аспект, който има голямо влияние върху намаляването на вредните емисии и постигане на устойчивост, е подобряването и оптимизирането на енергоефективността в индустрията. По отношение на добрите практики за постигане на енергийна ефективност, сред най-често прилаганите с голям ефект и бърза възвръщаемост са:

  • Подмяна на осветителни тела с LED и изграждане на „умно“ осветление
Тук се включва подмяна на конвенционалните осветителни тела, използващи най-често флуоресцентни пури, с изцяло нови LED осветителни тела, оборудвани с DALI баласт, което позволява да бъде изградена система за умен контрол на осветлението посредством утвърдения протокол за сградна автоматизация KNX.
Системата за интелигентно управление на осветлението се осъществява чрез сензори за присъствие и осветеност, комбинирани с управление по времеви график, което позволява поддържане на постоянна осветеност, когато и колкото е необходимо. Инсталирането на подобен тип системи подобрява комфорта и води до намаляване на консумацията на електроенергия с до 50%.

  • Използване на високоефективни двигатели и задвижвания
С широк спектър от приложения в промишлеността и сградите, електрическите двигатели представляват 45 процента от световното потребление на електроенергия, което означава, че дори малки подобрения на ефективността имат потенциал за огромни икономии на енергия.

Използването на честотни регулатори за управление на двигателите води до оптимален режим на работа, който съответства точно на натоварването, редуцирайки потреблението на енергия с до 50% или повече, в зависимост от приложението.

  • Изграждане на интелигентно управление на ОВК система
Предвид факта, че около 40% от използваната в сградите енергия се дължи на работата на ОВК съоръженията, ефективността на тази системи подлежи на съществени подобрения. В тази посока изграждането на интелигентен контрол на системите за отопление, вентилация и климатизация води до значително намаляване на консумираната енергия, намалявайки и високия процент отделени вредни емисии.

Интелигентното управление позволява ОВК системите да работят в оптимален режим – само когато и колкото е необходимо, без да се допуска преразход на енергия.

СТЪЛБ 3: ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

Третият съществен стълб по отношение на постигане на устойчивост в индустрията е дигитализацията. Дигиталните системи за управление, използващи IoT-базирани технологии, са ключови елементи от стратегията за постигане на оптимално енергийно потребление.

Интелигентните платформи за управление могат да бъдат различни по тип, но сред ключовите системи за оптимизиране на произведената, съхранявана и консумираната енергия в сграда са:

  • Облачни системи за енергиен и асет мениджмънт
С оглед на нарастващата цена на природните ресурси и енергия, намаляване на потреблението и оптимизирането на енергийните потоци е „тайното оръжие“ към бързото редуциране на вредните емисии и постигането на енергийна ефективност.

Подпомагайки намаляването на потреблението на енергия с близо 20%, АББ предлага облачно базираното решение за енергиен мениджмънт „ABB Ability™ Energy&Asset Manager“, което предоставя в реално време пълна информация и анализ на консумираната и генерираната енергия, като идентифицира областите за подобрение.

Решението дава добавена стойност през целия жизнен цикъл на обекта от проектиране, инсталиране и експлоатация, като могат бъдат интегрирани в сгради с много и различни приложения.

В индустриалния сектор се появява все по-наложителен стремеж към постигане на устойчивост и независимост по отношение на енергията, като управлението на системите и услугите ще става все по-умно и централизирано, позволявайки все по-ефективен и цялостен контрол върху консумацията на електричество с помощта на алтернативни подходи за анализ на големи обеми данни (Big data).

АББ, като глобален лидер, предлага цялостен пакет от продукти и решения за постигане на въглероден неутралитет и устойчивост. Продуктите, услугите и решенията на компанията вече са позволили на клиентите да намалят своите CO2-еквивалентни емисии с 11,5 мегатона в световен мащаб.
Made on
Tilda