Добри практики Carpe Digem

Дигиталната екосистема Донегал в Ирландия

Публично-частно партньорство, работещо с визията на „Дигитално грамотни общности, които заедно изграждат устойчиви предприятия и обществени услуги“ в ирландския град Донегал.
Дигиталната екосистема Донегал е публично-частно партньорство, създадено от 8 постоянни организации, включващи Технологичния институт в града, различни агенции за развитие и гражданското общество за справяне със следните предизвикателства в областта:
• Необходимост от разширяване на клъстера Letterkenny в други райони  
• Осигуряване на персонал с необходимите умения и опит
• Необходимост от изследователска дейност и нови подходи за иновации
• Предизвикателство при предоставянето на качествени и устойчиви обществени услуги

Donegal Digital има следните цели:
1. Да оползотвори всички възможности на общността за реализиране на цифрова трансформация
2. Изграждане на здравата основа на цифровия клъстер Letterkenny за нови инициативи и начинания
3. Увеличаване нивото на цифровите изследвания и иновации, които се извършват
Целите се постигат чрез редица действия, договорени от членовете на екосистемата, които поемат отговорности при тяхното изпълнение в съответствие с техните цели и опит. Те включват стимулиране на цифровите технологии в малкия традиционен бизнес, дигитална трансформация на ключови сектори като храни, туризъм и енергетика, предоставяне на иновативни цифрови обществени услуги, свързване на таланти за трансфер на цифрови изследвания, за да назовем някои. Всички те са подкрепени от предоставянето на високоскоростен широколентов достъп и мрежа от центрове за цифрови иновации (DIHs), разпределени в окръга.

Необходими ресурси
Членовете на екосистемата се заплащат от техните собствени организации. Действията се финансират от различни източници, включително съществуващи програми, ръководени от организациите на екосистемата, няколко финансирани от ЕС проекти и други национални инициативи. Необходимата сума варира в зависимост от действията.
Доказателство за успех
• Създадена е мрежа от 7 центъра за цифрови иновации
• Повече от 100 малки предприятия са обучени да възприемат цифровите технологии
• Координация на високоскоростно широколентово разширение
• Wifi в обществени сгради и 34 обществени зони, обезпечени чрез инициативата Wifi4EU
• Пилотни и тестващи решения и иновативни подходи в секторите на храните, туризма и енергетиката
• Дигитални обществени услуги, например IoT услуги за планиране и туризъм в общността.
Срещнати трудности
Освен намирането на ресурси за изпълнение на някои от действията, предизвикателство беше да се повиши осведомеността в общността за всички предоставени възможности за развиване на бизнес и поддържане на връзки.
Потенциал за обучение или трансфер
Това е добра практика с потенциал да бъде пренесена в онези региони, които се интересуват от създаването на цифрови иновационни екосистеми. Donegal Digital е добър пример за това как е възможна цифровата трансформация в периферните и селските региони, като се възползват максимално от съществуващите ресурси и знания. Ключовите успешни фактори са добрата координация, участието на ключови заинтересовани страни със специфична роля в дигиталната трансформация и допълващи се целеви групи, ефективното управление на съществуващите ресурси (човешки и капиталови), както и активно участие за свързване на Donegal Digital с други проекти на ЕС и инициативи.
Donegal Digital получи признанието на ирландското правителство като успешен модел, който следва да се следва от други региони в страната.
Made on
Tilda