Блог

УМЕНИЯТА, КОИТО БЪДЕЩЕТО ИЗИСКВА

За да бъде човек конкурентоспособен в бъдеще, от него ще се изискват нови умения. Кои са те? Проучване сред 18 000 души в 15 държави показва тези умения, на които правителствата биха искали да дадат приоритет.

Дигиталните технологии и изкуственият интелект трансформират света на труда и днешната работна сила ще трябва да усвои нови умения и да се научи да се адаптира непрекъснато с появата на нови професии. Също така, кризата с COVID-19 ускори тази трансформация.

Изследванията на McKinsey Global Institute разглеждат вида работни места, които ще бъдат загубени, както и тези, които ще бъдат създадени, тъй като автоматизацията, изкуственият интелект и роботиката взимат превес. Направен е извод за типа умения на високо ниво, които ще станат все по-важни в резултат на това. Необходимостта от ръчни и физически умения, както и основни когнитивни такива, ще намалее, но търсенето на технологични, социални и емоционални и по-високи когнитивните умения ще расте.

Правителствата се стремят да помогнат на своите граждани да се развиват в тези области, но разработването на нови учебни програми и нови стратегии за обучение е трудно постижимо, когато липсва точна предства за необходимите умения. Трудно е да се преподава това, което не е добре дефинирано.

Затова McKinsey Global Institute провежда изследване, което може да помогне за дефиниране на бъдещите нужни умения на хората в света на труда. Изследването идентифицира набор от 56 основни умения, които ще бъдат от полза, и показа, че по-високите умения от тях са свързани тясно с по-голяма вероятност за заетост, по-високи доходи и удовлетвореност от работата.

Определяне на основни умения за гражданите

Разбира се, някои работи ще бъдат специализирани. Но на по-автоматизиран, дигитален и динамичен пазар на труда всички граждани ще се възползват от наличието на набор от основни умения, които им помагат да изпълнят следните три критерия, независимо от сектора, в който работят или от професията си:
  • добавяне на стойност извън това, което може да се направи от автоматизирани системи и интелигентни машини;
  • работа в дигитална среда;
  • непрекъснато адаптиране към новите начини на работа и новите професии.

В проучването са използвани академични изследвания и опита на McKinsey в обучението за възрастни, за да се определят какви биха могли да бъдат тези основни умения. Учените изхождат от четири широки категории умения-когнитивни, дигитални, междуличностни и самолидерство-след това идентифицират 13 отделни групи умения, принадлежащи към тези категории. Комуникацията и умствената гъвкавост са две групи умения, които принадлежат например към когнитивната категория, докато ефективността на екипната работа принадлежи към междуличностната категория.

Търсейки още по-голяма точност, учените идентифицират 56 различни елемента на талант (DELTA), които попадат в тези групи умения. Наричат ги DELTA, а не умения, защото те са смесица от умения и поведения. „Адаптивност“ и „справяне с несигурност“ са примери за поведения.

DELTA опитност и резултати

Тук са направени още две изследвания. Първо, е измерено нивото на владеене на 56 DELTA сред днешните работници в сравнение с нивото, което се смята, че ще се изисква за бъдещата работоспособност на гражданите. Второ, учените се опитват да преценят дали уменията в тези DELTA вече са свързани с определени резултати, свързани с работата.

Опитност

За да се установят нивата на владеене, учените дефинират желаното ниво на владеене във всяка от 56-те DELTA, след което разработват психометричен въпросник за оценка на уменията на респондентите спрямо тази летва. Осемнадесет хиляди души от 15 държави попълват онлайн въпросника и получават оценка по скала от 0 до 100 за всяка DELTA.

Резултатите показват, че уменията на респондентите са най-ниски в две групи умения в дигиталната категория - използване и разработка на софтуер и разбиране на дигиталните системи. Уменията в групите умения за комуникация и планиране и начини на работа - както в когнитивната категория - също са по-ниски от средните.

Също така, проучването проверява дали уменията са свързани с образованието. Като цяло участниците в анкетата с висше образование имат по-високи средни резултати от уменията по DELTA от тези без, което предполага - може би не е изненадващо - че участниците с по-високи нива на образование са по-добре подготвени за промени на работното място. По-високото ниво на образование обаче не е свързано с по-високи познания във всички DELTA. Асоциацията важи за много DELTA в когнитивните и дигиталните категории. Но за мнозина в категориите за самолидерство и междуличностни категории, като „самочувствие“, „справяне с несигурност“, „смелост и поемане на риск“, „съпричастност“, „коучинг“ и „разрешаване на конфликти“, няма такава асоциация. За някои DELTAs по-голямото образование е свързано с по-ниски умения, като „смирението“ например.

Резултати

Учените продължават да тестват дали уменията в DELTA вече помагат на хората в света на труда; резултатите показват, че сред анкетираните с по-високи умения по DELTA средно е по-вероятно да са тези, които са били заети, с по-високи доходи и по-висока удовлетвореност от работата.

Като държим всички променливи постоянни-включително демографските променливи и уменията във всички останали елементи-е установено, че заетостта е най-силно свързана с уменията в няколко DELTA в рамките на категорията за самолидерство, а именно „адаптивност“, „справяне с несигурност“, „синтезиране на съобщения“, и „ориентация към постижения“.

Високите доходи са най-силно свързани с уменията в четирите групи умения, където общите нива на умения са най-ниски сред респондентите - а именно разбиране на дигиталните системи, използване и разработване на софтуер, планиране и начини на работа и комуникация (първите две попадат в категорията дигитални и последните две в рамките на когнитивната категория).

Изглежда, че дигиталните умения са особено свързани с по-високи доходи: респондентът с по-високи познания в областта на цифровите технологии във всички цифрови DELTA е с 41 % по-голяма вероятност да спечели доход от най-високия квинтил от респондентите с по-ниски цифрови умения. Еквивалентното сравнение е 30 % за когнитивните DELTA , 24 процента за DELTA за самоуправление и 14 процента за междуличностни DELTA.

Въпреки това, четирите DELTA, най-силно свързани с високи доходи, са „разработване на работен план“ и „задаване на правилните въпроси“, както в когнитивната категория; „Самочувствие“, самолидерство DELTA; и „организационна информираност“, междуличностна DELTA. 

Удовлетворението от работата също е свързано с определени DELTA, особено тези от категорията самолидерство. Придържането към всички променливи, включително доход, постоянство, „самомотивация и уелнес“, „справяне с несигурност“ и „самочувствие“, има най-голямо влияние върху удовлетвореността от работата на респондентите.

Източник: https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/defining-the-skills-citizens-will-need-in-the-future-world-of-work?twclid=11426611259336704005&fbclid=IwAR0kMuZZEviX4sngER8hc7x3ZA88zFapTz6LpRu5hZockBP81XH7XiHG-zU

Автори: Marco Dondi, Julia Klier, Frédéric Panier, and Jörg Schubert
Made on
Tilda