Добри практики DEVISE

Програма за идентифициране и подкрепа стартиращи предприятия с висок потенциал, произлизащи от стратегически сектори (HSPU).

Сред програмите си фондът за конкурентоспособен старт (ОСР) е насочен към ключови сектори на интелигентната специализация в Ирландия. В случая с цифровите технологии този инструмент отваря покани за стартиращи предприятия, работещи в областта на производството и международно търгуваните услуги, включително следните подсектори: Интернет, Игри, Приложения, Мобилни, SaaS, Cloud Computing, Корпоративни софтуери, Lifesciences, Храни, чисти технологии и промишлени продукти. 
  • Фондът е предназначен да помогне на стартиращите и ранните компании да се отдалечат от обичайния терен и да пускат нови продукти и услуги на международния пазар. Приоритет на Фонда е да се предостави на младите предприятия критично финансиране на ранен етап за ключовите търговски и технически етапи, които ще гарантират предоставянето на техния продукт или услуга, и/или ще възложат на техния проект ключов етап от финансирането. Това може да стане като например: 
  • Се оценят възможностите на пазара в чужбина и да се направят категорични заключения относно жизнеспособността на предложения бизнес.  
  • Се направи прототип.  
  • Се осигури референтен сайт. Разработване на план за навлизане на пазара за използване на международни възможности.  
  • Се сключи споразумение за партньорство или стратегически съюз.  
  • Се идентифицират подходящи канали за международните пазари. 
  • Се избере сигурна инвестиция на трета страна, например бизнес ангел, рисков капитал 
През 2017 г. 91 нови предприятия получиха подкрепа по "Фондове за конкурентоспособност" (ФГ), които успешно се съревновават срещу над 700 кандидати за осигуряване на инвестиции. 
Това е програма, която може лесно да се реализира в друг регион. Заинтересованите региони могат да получат принос по аспекти като конфигурацията на програмата, целевите групи, изискванията, оценката и мониторинга на напредъка. 
Прилагането на научните изследвания и иновациите за предизвикателствата пред бизнеса е от решаващо значение за успеха на ирландската икономика. High Potential Start-Ups (HSPU) предоставят подкрепа както за компании, така и за изследователи във висшите учебни заведения за разработване на нови технологии и процеси, които ще доведат до създаване на работни места и увеличаване на износа.  
Made on
Tilda