Новини

Обява за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ по проект BG51PO001 – 4.2-03-0802

На основание чл.1, ал.1; чл.6, ал.1; чл.12, ал.1, т.1 и чл.14 от Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, Сдружение „Бизнес Агенция”със седалище в гр.Варна и адрес на управление: ул. „Презвитер Козма” № 13, тел.: 052/ 335 885, факс: 052/ 307 448, e-mail: vba@vba.bg, лице за контакт: Силвия Щумпф-Кирова, на длъжност Ръководител проект, тел.: 0888 522 855 и 052/335 885, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001–4.2.03-0802 обявява процедура за определяне на изпълнител – ОТКРИТ ИЗБОР с обект: Доставка на спортни материали и оборудване.

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на ръка на адрес: гр. Варна 9000, ул. „Презвитер Козма” 13, всеки работен ден от 9:00 ч. до 18:00 ч. до 23.07.2010 г.

Оферти се подават на ръка на адрес: гр. Варна 9000, ул. „Презвитер Козма” №13 до 18:00 ч. на 23.07.2010 г.

Пояснителният документ за търга може да бъде намерен на сайта на проекта www.rozatanavetrovete.com

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Оперативна Програма: “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
Оперативна ос: 4 Подобряване достъпа до образование и обучение
BG51PO001 – 4.2-03-0802
“ПОКОРИТЕЛИ НА МОРЕТО – ЕПИЗОД I – РОЗАТА НА ВЕТРОВЕТЕ”

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение “Бизнес Агенция Варна” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието,младежта и науката.”
Made on
Tilda