Политика за защита на личните данни на Сдружение Бизнес Агенция
Европейският съюз прие документ, наречен Общ регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., който ние ще наричаме просто „Регламента", с цел да защити използването на Вашите лични данни. Според Регламента „лични данни" е всяка информация, която се отнася до Вас, чрез която можете да бъдете идентифицираи. Използването на вашите данни Регламентът нарича „обработване" и това може да бъде не само събирането им от нас когато ползвате услугите на сайта www.vba.bg („услугите"), но и всяко друго действие с тях.
Нашите принципи за защита на личните Ви данни
 • Законосъобразност и прозрачност
Обработваме Вашите лични данни в съответствие със закона и по честен и прозрачен начин:

а) с цел да спазим задълженията си към Вас, когато Ви предоставяме нашите услуги;

б) с Ваше съгласие, когато това е необходимо;

в) с цел легитимно осъществяване на дейността ни, внедряване на иновации и безпроблемното Ви потребителско преживяване; или

г) с друга законосъобразна цел.

Вие сами решавате дали и как да използвате услугите ни. Регистрационните форми, които попълвате имат обозначени задължителни полета, без които е невъзможно да Ви предоставим съответната услуга или част от нея, но всичко друго решавате Вие.

 • Право на информиран избор
Винаги Ви предоставяме точна информация и Ви даваме право на избор за типа лични данни, които събираме от Вас, както и за целите и срока, за които ги събираме и обработваме. Няма да използваме Вашите лични данни за цели, несъвместими с тези принципи, с нашата Политика за защита на личните данни или с конкретни уведомления, свързани с нашите услуги.

 • Достъп до данните Ви
Предоставяме Ви разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване, пренасяне или изтриване на споделените с нас Ваши лични данни.

 • Ограничение на целите
Използваме Вашите лични данни само за целите, посочени към момента на събирането им, както и за допълнителни, съвместими с тях цели, съобразно закона.

 • Сигурност на данните
За да защитим Вашите лични данни от злоупотреби, прилагаме строги мерки за защита на информацията, която ние съхраняваме и изискваме същото ниво на сигурност от нашите партньори, на които я предоставяме, за да изпълним поетите към Вас задължения.

 • Отчетност за по-нататъшен трансфер
Споделяме Вашите личните данни с трети страни само ако те са задължени да им осигурят същите нива на защита, каквито Ви осигуряваме ние.
Как използваме Вашите данни
Сдружение Биснес Агенция събира и използва Вашата лична информация, за да можем да изпълним задълженията си към Вас като потребител на нашите услуги. Ето няколко примера как го правим:

 • Проучвания и иновации
Създаваме нови услуги, като използваме инструменти за развойна дейност и включваме дейности за анализиране на данни.
Какви Ваши данни събираме
Личните данни, които събираме от Вас, зависят от услугите, които използвате и може да включват следното:

Информация, която предоставяте директно
 • Информация за обратна връзка с Вас (например име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други подобни данни за връзка).
 • Демографски данни – например държавата, в която живеете, пол, възраст, обща информация за образованието Ви.
 • Предпочитания – събираме информация за предпочитанията и интересите Ви във връзка с нашите услуги (от това, което споделяте с нас, и от изводите, които си правим на база на предоставените факти) и предпочитанията Ви за получаване на съобщения от нас, за да подобрим услугата, която Ви предоставяме.
 • Данни от социални мрежи – предлагаме функции за социалните медии, които Ви позволяват да споделяте информация с Вашите социални мрежи и да общувате с нас чрез уеб сайтовете на различни социални медии. Използването на тези функции може да доведе до събиране и споделяне на информация за Вас, в зависимост от функцията. Затова е важно да се запознаете с политиките за поверителност и настройките на сайтовете на социалните медии, които използвате.
 • Друга уникална идентифицираща информация – например данни, които ни предоставяте при личен контакт, онлайн, по телефона или по пощата или други канали за обслужване на потребители, отговори на въпроси от потребителски анкети или конкурси, както и допълнителна информация, която събираме за улесняване на предоставянето на нашите услуги и за да отговорим на запитванията Ви.

Не сте длъжни да споделяте личните си данни, които изискваме, въпреки че в някои случаи, ако изберете да не споделите тази информация, няма да можем да Ви предоставим нашите услуги, определени специализирани функции или да отговорим ефективно на запитванията Ви.

Как опазваме данните Ви
В Сдружение Биснес Агенция въведохме разумни технически и административни мерки за опазване на личните данни, които обработваме, за да сме сигурни че неоправомощени лица нямат достъп до тях и да не позволим изтичането им, както и за да гарантираме правилно им използване съгласно закона и за период, в който тези данни са ни легитимно необходими.
Как споделяме Вашите данни
 • Длъжни сме да споделим личните Ви данни от анкети и въпросници, които сте попълнили във връзка с участието ни по проекти с европейско финансиране, с управляващият орган на съответната оперативна програма и други заинтересовани страни по проекта регистрирани като администратори на лични данни според GDPR.
 • Спазване на закона - Можем да споделяме личните Ви данни, ако сме длъжни да: (а) отговорим на надлежно упълномощени заявки за информация от правоприлагащите органи, както и да спазваме изискванията за националната сигурност и други изисквания на правоприлагащите органи; (б) спазим закон, наредба, призовка или съдебно нареждане; (в) разследваме и да помогнем за предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или друга криминална или зловредна дейност; или (г) да защитим правата или личната безопасност на нашите служители и трети лица съгласно действащото законодателство.
Как можете да получите допълнителна информация от нас
Ако желаете да получите допълнителна информация, можете да се свържете с нас на vba@vba.bg
Упражняване на Вашите права и връзка с нас
Имате право на достъп до всички лични данни, които сте ни предоставили, или които съхраняваме за Вас. Имате право също така да заявите коригиране, допълване, ограничаване, прехвърляне или изтриване на личните Ви данни, както и да изисквате разяснения във връзка с обработването им. В определени случаи искането Ви може да бъде отхвърлено въз основа на закон, например когато предоставянето на информация ще разкрие лични данни на друго лице, или когато съществува правна забрана да разкриваме подобна информация.

 • Право на достъп
Можете да поискате от нас потвърждение за това дали обработваме Вашите лични данни и ако отговорът е да, да поискате достъп до тях. Това става като изпратите искане до нас на имейла или адреса посочени по-долу.

 • Право на поправка
Можете да поискате от нас да поправим Ваши неточни лични данни или да допълним тези, които вече имаме.

 • Право на възражение
Ако обработваме Вашите данни на основание наш легитимен интерес, Вие имате право да възразите по всяко време спрямо обработката на тези лични данни за тази конкретна цел.

 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен)
При определени обстоятелства е възможно да поискате от нас да изтрием Вашите личните данни и ако законът ни го позволява ние ще направим това в най-кратки срокове. В такъв случай вече няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.

 • Право на ограничаване на обработката
Можете да поискате от нас ограничаване в обработването на личните Ви данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.

 • Право на преносимост на данните
При определени обстоятелства е възможно да имате право да получите своите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина (напр. в дигитален формат) и да поискате прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.

 • Право на подаване на жалба пред надзорен орган
Ако мислите, че Вашите права във връзка с личните данни са били нарушени, моля свържете се с нас, за да видим как да решим въпроса.

Можете да се свържете и с местните органи по защита на личните данни и да подадете жалба при тях, по-специално ако живеете в страна от Европейския съюз по постоянно местожителство, или на мястото на предполагаемото нарушение.

В България това е Комисията за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2
Уебсайт: www.cpdp.bg
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Тел: 00359 2 9153518


Свържете се с нас

Ние в Сдружение Биснес Агенция ценим Вашето мнение. Ако имате въпроси или притеснения относно нашата Политика за защита на личните данни, събирането и използването на Вашите лични данни или във връзка с евентуално нарушение на закона за защита на личните данни, можете да се свържеш с нас на:

Имейл: vba@vba.bg

Поверителност на данните
Политика за бисквитки

© 2019 - 2020 Copyright: Сдружение Бизнес Агенция
Made on
Tilda