Сдружение Бизнес Агенция

Цел на въпросника
Като част от проектните дейности Сдружение Бизнес агенция провежда оценка на регионално ниво, за да се идентифицират основните предизвикателства и възможности за компаниите, принадлежащи към стратегически сектори в Североизточна България относно тяхната дигитална трансформация.

Настоящият въпросник ще ни помогне да разберем по-добре предизвикателствата пред Bашата компания, свързани с промените, които дигиталната трансформация налага като тенденции и пазари, и ще бъдат използвани за изясняване и по-добро подготвяне на съдържанието на работилницата.

Въпросникът се състои от малък брой конкретни въпроси, които ще отнемат не повече от 10 минути от времето ви. Вашата обратна връзка е много важна за нас.

Получените отговори ще бъдат третирани анонимно. Данните за контакт се искат единствено с цел да можем да Ви поканим на работилницата и за участие в бъдещите дейности по проекта и няма да бъдат оповестявани публично.

Въпреки че се надяваме да отговорите на всички въпроси, защото това ще ни помогне да подготвим по-добре работилницата, можете да не отговаряте на въпрос, на който не желаете.
незадължително
незадължително
незадължително
незадължително
Бизнес модел на компанията
Икономически сектор
2. Какъв е размерът на вашата компания?
4. Верига на стойността: Моля, изберете Вашата позиция по отношение на крайния потребител във Вашето поле на дейност
6. Модел на разходите и приходите: Моля, посочете най-важните източници на приходите си.
7. Модел на разходите и приходите: Моля, посочете най-важните източници на разходите си.
Заплати
7. Модел на разходите и приходите: Моля, посочете най-важните източници на разходите си.
Маркетинг
7. Модел на разходите и приходите: Моля, посочете най-важните източници на разходите си.
Изследвания
7. Модел на разходите и приходите: Моля, посочете най-важните източници на разходите си.
Оперативни дейности
7. Модел на разходите и приходите: Моля, посочете най-важните източници на разходите си.
Друго
8. Колко важни са тези цели за Вашата компания за следващите три години?
Подобряване на вътрешните процеси
8. Колко важни са тези цели за Вашата компания за следващите три години?
Разширяване на екипа
8. Колко важни са тези цели за Вашата компания за следващите три години?
Пускане на нови продукти/услуги
8. Колко важни са тези цели за Вашата компания за следващите три години?
Увеличаване на оборота
8. Колко важни са тези цели за Вашата компания за следващите три години?
Развитие на нови външни пазари
8. Колко важни са тези цели за Вашата компания за следващите три години?
Фокус върху дигитализацията
Друго
Дигиталната трансформация във Вашата компания
9. Какви дейности по дигитализация е внедрила Вашата компания или със сигурност възнамерява да внедри в близкото бъдеще
1) Цели за дигитализация
9. Какви дейности по дигитализация е внедрила Вашата компания или със сигурност възнамерява да внедри в близкото бъдеще
2) План за дигитализация
9. Какви дейности по дигитализация е внедрила Вашата компания или със сигурност възнамерява да внедри в близкото бъдеще
3) Възлови етапи за дигитализация
9. Какви дейности по дигитализация е внедрила Вашата компания или със сигурност възнамерява да внедри в близкото бъдеще
4) Е-магазин
9. Какви дейности по дигитализация е внедрила Вашата компания или със сигурност възнамерява да внедри в близкото бъдеще
5) Платформа за е-търговия
9. Какви дейности по дигитализация е внедрила Вашата компания или със сигурност възнамерява да внедри в близкото бъдеще
6) Дигитален маркетинг
9. Какви дейности по дигитализация е внедрила Вашата компания или със сигурност възнамерява да внедри в близкото бъдеще
7) Социални медии
9. Какви дейности по дигитализация е внедрила Вашата компания или със сигурност възнамерява да внедри в близкото бъдеще
8) Онлайн общности
9. Какви дейности по дигитализация е внедрила Вашата компания или със сигурност възнамерява да внедри в близкото бъдеще
9) Онлайн инфлуенсъри
9. Какви дейности по дигитализация е внедрила Вашата компания или със сигурност възнамерява да внедри в близкото бъдеще
10) Анализ на данните (онлайн поведение)
9. Какви дейности по дигитализация е внедрила Вашата компания или със сигурност възнамерява да внедри в близкото бъдеще
11) Маркетинг на мобилни приложения
9. Какви дейности по дигитализация е внедрила Вашата компания или със сигурност възнамерява да внедри в близкото бъдеще
12) Дигитален интерфейс за взаимоотношения с клиентите
9. Какви дейности по дигитализация е внедрила Вашата компания или със сигурност възнамерява да внедри в близкото бъдеще
13) Финансов мениджмънт
9. Какви дейности по дигитализация е внедрила Вашата компания или със сигурност възнамерява да внедри в близкото бъдеще
14) Дистрибуция и логистика (проследяване на поръчки)
9. Какви дейности по дигитализация е внедрила Вашата компания или със сигурност възнамерява да внедри в близкото бъдеще
15) Електронни разплащания и фактуриране
9. Какви дейности по дигитализация е внедрила Вашата компания или със сигурност възнамерява да внедри в близкото бъдеще
16) Преглед на автоматизацията на процесите
9. Какви дейности по дигитализация е внедрила Вашата компания или със сигурност възнамерява да внедри в близкото бъдеще
17) Интеграция на множество процеси (производство & пакетиране)
9. Какви дейности по дигитализация е внедрила Вашата компания или със сигурност възнамерява да внедри в близкото бъдеще
18) Взимане на решения и управление на проекти
9. Какви дейности по дигитализация е внедрила Вашата компания или със сигурност възнамерява да внедри в близкото бъдеще
19) Облачно съхранение
9. Какви дейности по дигитализация е внедрила Вашата компания или със сигурност възнамерява да внедри в близкото бъдеще
20) Взаимоотношения с ИКТ клъстери и научно-изследователски организации
9. Какви дейности по дигитализация е внедрила Вашата компания или със сигурност възнамерява да внедри в близкото бъдеще
21) Посещаване на събития и курсове, свързани с дигитализацията
9. Какви дейности по дигитализация е внедрила Вашата компания или със сигурност възнамерява да внедри в близкото бъдеще
22) Стажове по проекти за дигитализация
9. Какви дейности по дигитализация е внедрила Вашата компания или със сигурност възнамерява да внедри в близкото бъдеще
23) Аутсорсинг на дигитални компетенции
24) Друго
10. Какви бяха основните причини за предприемане на дейностите по дигитализация във Вашата компания?
В случай, че фирмата все още не е осъществила каквито и да било дейности по дигитализация, въпросът се отнася до това какви биха били причините за предприемане на дейности по дигитализация във вашата компания?
11. Използва ли Вашата компания дигитални решения в процесите си (например, в производството, плащанията, дистрибуцията, отношения с клиентите). Целта на този въпрос е да се прецени нивото на интеграция на различни фуккции чрез дигитални решения.
1) Дигитален маркетинг
11. Използва ли Вашата компания дигитални решения в процесите си (например, в производството, плащанията, дистрибуцията, отношения с клиентите). Целта на този въпрос е да се прецени нивото на интеграция на различни фуккции чрез дигитални решения.
2) Социални медии
11. Използва ли Вашата компания дигитални решения в процесите си (например, в производството, плащанията, дистрибуцията, отношения с клиентите). Целта на този въпрос е да се прецени нивото на интеграция на различни фуккции чрез дигитални решения.
3) Дигитален интерфейс за взаимоотношения с клиентите
11. Използва ли Вашата компания дигитални решения в процесите си (например, в производството, плащанията, дистрибуцията, отношения с клиентите). Целта на този въпрос е да се прецени нивото на интеграция на различни фуккции чрез дигитални решения.
4) Финансов мениджмънт
11. Използва ли Вашата компания дигитални решения в процесите си (например, в производството, плащанията, дистрибуцията, отношения с клиентите). Целта на този въпрос е да се прецени нивото на интеграция на различни фуккции чрез дигитални решения.
5) Дистрибуция и логистика (проследяване на поръчките)
11. Използва ли Вашата компания дигитални решения в процесите си (например, в производството, плащанията, дистрибуцията, отношения с клиентите). Целта на този въпрос е да се прецени нивото на интеграция на различни фуккции чрез дигитални решения.
6) Електронно разплащане и фактуриране
11. Използва ли Вашата компания дигитални решения в процесите си (например, в производството, плащанията, дистрибуцията, отношения с клиентите). Целта на този въпрос е да се прецени нивото на интеграция на различни фуккции чрез дигитални решения.
7) Преглед на автоматизация на процесите
11. Използва ли Вашата компания дигитални решения в процесите си (например, в производството, плащанията, дистрибуцията, отношения с клиентите). Целта на този въпрос е да се прецени нивото на интеграция на различни фуккции чрез дигитални решения.
8) Организационни процеси
12. Моля, предоставете приблизителни стойности на сумите, които възнамерявате да инвестирате в дигитализация на Вашата компания в близките 3 години
13. Дигитализацията е довела Вашата компания до :
Повишени продажби
13. Дигитализацията е довела Вашата компания до :
Намаляване на разходите
13. Дигитализацията е довела Вашата компания до :
Подобрена скорост на операциите
13. Дигитализацията е довела Вашата компания до :
Подобрени пазарни позиции
13. Дигитализацията е довела Вашата компания до :
Повишена удовлетвореност на клиентите
13. Дигитализацията е довела Вашата компания до :
Подобрена репутация (включително онлайн)
13. Дигитализацията е довела Вашата компания до :
Разпознаваемост на бранда
14. Как реагират на процесите по дигитализация във Вашата компания следните групи?
Служители
14. Как реагират на процесите по дигитализация във Вашата компания следните групи?
Клиенти
14. Как реагират на процесите по дигитализация във Вашата компания следните групи?
Партньори (сътрудници)
15. Кои са най-сериозните предизвикателства пред дигитализацията на Вашата компания?
Моля, опишете основните фактори, които са определящи при осъществяване на Вашата дигитална стратегия.
Софтуер за управление на човешките ресурси (HR)
Софтуер за финансово управление
Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)
Система за планиране на ресурсите на предприятието (ERP)
Автоматизация
Дигитален маркетинг
Друго
Поверителност на данните
Политика за бисквитки

© 2019 - 2020 Copyright: Сдружение Бизнес Агенция
Made on
Tilda